Al jaren (voorgeschiedenis) vraagt de Dorpsvereniging om een integraal plan op te stellen voor de toekomst Penningsveer. In 2013 leek het er van te komen toen er een 'Beeldkwaliteitsplan' (BKP) werd opgesteld. Daar is echter niets mee gedaan.

In 2017 heeft de Dorpsvereniging bij enkele gemeenteraarsleden gelobby'd, met als resultaat dat de wethouder van de gemeenteraad (unaniem) de opdracht heeft gekregen om een Gebiedsvisie te maken voor geheel Penningsveer. H+N+S Landschapsarchitecten kreeg de opdracht.

Op 17 april 2018 was in fort Penningsveer de eerste bijeenkomst met bewoners om hun wensen te inventariseren. Er waren ca. 30 bezoekers, waaronder de Dorpsvereniging, enkele gemeenteraadsleden en een wethouder.
Er was door het onderzoeksbureau een inventarisatie gemaakt van de sterke punten van Penningsveer, maar nog niet van de problemen. Na een toelichting werden in 2 groepen alle problemen, wensen en suggesties genoteerd.
Deze gaan verwerkt worden in 1 of meer plannen, die eind mei 2018 gepresenteerd zullen gaan worden.

Streven is om het hele proces vóór 31-12-2018 afgerond te hebben.

IMG1670IMG1672

Eind mei 2018 werd niet gehaald, maar op 19 juli 2018 was er een tweede bewonersbijeenkomst.
Op deze bijeenkomst werden de conclusies mondeling verteld en er werden enkele vragen beantwoord. Het bleef allemaal vrij vaag en de indruk ontstand dat er nergens met belanghebbenden (zoals grondgebruikers) was gesproken.

*

Op 20 september 2018 kregen de inwoners middels een brief te horen dat de concept GebiedsVisie gereed is.
Streven is deze op 24-08-2018 in B&W te bespreken en direct daarna 2 weken ter visie te leggen. Dat is veel korter dan de 6 weken die er normaal voor staan! Door deze korte procedure hoopt men in november tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad (dus vóór de fusie) het plan nog te kunnen behandelen.

Hier kunt u de concept GebiedsVisie downloaden.

De gebiedsvisie is een beleidsstuk en vormt een kader voor de toekomst. De uitvoering wordt later vastgelegd in Bestemmingsplannen en/of Omgevingsvergunningen.

Op 28-09-2018 is de Gebiedsvisie in de Staatscourant gepubliceerd. Het is mogelijk om t/m 12-10-2018 een 'Zienswijze' in te dienen.

Op 06-11-2018 is de Gebiedsvisie in de Raadscommissie besproken. De reacties op de Zienswijzen waren op dat moment ook bekend, evenals het Raadsvoorstel van B&W. Helaas waren de indieners van Zienswijzen hier over NIET geïnformeerd.
De raadscommissie was niet eenstemmig in zijn mening over het stuk, zodat de discussie in de Raadsvergaderig van 27-11-2018 voortgezet wordt.

In de gemeenteraad van 27-11-2018 waren de meningen niet anders dan in de Radsvoorbereiding. De gebiedsvisie werd aangenomen met meerderheid van stemmen. Raadsbesluit:

BesluitBW