Er zijn al vanaf 2005 (en misschien al eerder) plannen om Penningsveer aan de kant van de Lagedijk op te knappen. Wachten is op het vertrek van jachthaven Renautic en Molenaar-Haarlem (Bielzen). Dit lijkt nu (eind 2016) nabij, nu Molenaar aan het verhuizen is naar Polanenpark.

De gemeente wil de plannen ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met het Recreatieschap en de Provincie.

Onderaan een luchtfoto van de huidige situatie (2013).
 

Wat zijn de plannen.

Er zijn die afgelopen jaren al verschillende (schets-)plannen gemaakt. Als die plannen hebben het volgende gemeen:
- Het weiland tussen Renautic en de boerderij van Warmerdam wordt uitgegraven tot jachthaven
- Het terrein van Renautic wordt gesaneerd en er komen enkele woningen
- Na het vertrek van Molenaar Haarlem woningbouw op dat bedrijfsterrein
- Het fietspad vanaf Spaarndam doortrekken tot aan de Liedeweg en een veilig fietspad van uit de Waarderpolder naar de Kerkweg.
 

Ons tot nu toe bekende plannen.

2005 Caprera Vastgoed

2011 Minerva Development

2012 Henk van Veen architectuur

2013 Feddes-Olthof landschapsarchitecten *

2014 Minerva Development e.a.

2015 PLAN!

2017 Gebiedsvisie Penningsveer

* Het Feddes-Olthof plan is een in opdracht van de gemeente gemaakt 'Beeldkwaliteitsplan' (BKP) dat richting moest geven aan de verdere detaillering.

.

Bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied' geeft aan dat de bestemming van het plangebied is:
- B = Bedrijventerrein (Molenaar bielzen)
- R-JH = Recreatie, Jachthaven (Renautic)
- R-ANL WR-A5 = Recreatie-Agrarische, Natuur en Landschapswaarden + Archeologische waarden (weiland achter Renautic).
Zie het kaartfragment onderaan.

Voor plannen is dus een aanpassing van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013'. nodig.

Actueel

Eind 2012 heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven aan Feddes-Olthof om een Beeldkwaliteitsplan (BKP) op te stellen voor Penningsveer. Dit rapport van 50 pagina's was begin 2013 gereed. Eind 2014 is het als concept aan de raad toegestuurd.
Het bestuur is ook in het bezit van dit concept document (te downloaden, groot: 140Mb!).

Het BKP uit 2013 is nooit in de gemeenteraad besproken (medio 2017).
Het BKP is in afwachting tot de ter visie legging nog niet in het bestuur besproken, zodat het bestuur nog geen standpunt heeft over de inhoud (medio 2017).

In 2017 heeft de Dorpsvereniging bij enkele gemeenteraarsleden gelobby'd voor het BKP, met als resultaat dat de wethouder van de voltallige gemeenteraad de opdracht heeft gekregen om een nieuwe 'Gebiedsvisie' te maken voor geheel Penningsveer.
In april 2018 was de eerste bijeenkomst met bewoners om hun wensen te inventariseren. Lees verder.
 

Standpunt van het bestuur:

Het bestuur heeft de afgelopen jaren meerdere malen kenbaar gemaakt dat het wil meedenken aan de plannen voor de ontwikkeling van Penningsveer.
Tot nu toe heeft het gemeentebestuur daar nog niet op gereageerd.

Om versnippering en 'verrommeling' van de uitvoering te voorkomen wil het bestuur dat er eerst een totaal visie door de gemeenteraad wordt vastgelegd. Het BKP zou hier als uitgangspunt gebruikt kunnen worden.
Binnen dat raamwerk kunnen dan de deelplannen beoordeeld worden.
 

Penningsveer2013

boven: luchtfoto uit 2013 (GoogleEarth)

onder: detail van Bestemmingsplan buitengebied 2013 + Legenda (deels)

BP2013Penningsveer