Op de locatie an de Liedeweg 55-57, waar voorheen aannemersbedrijf (Peter) Van Geldorp was gevestigd, wil die firma Van Geldorp een aantal koop-huizen bouwen.

Wat is er gebeurt.

In december 2012 is daarvoor een 'Omgevingsvergunning' aangevraagd. Het bestuur heeft de plannen toen bekeken, maar er kon nog geen bezwaar worden ingediend.

In december 2013 maakte het gemeentebestuur bekend dat de gemeenteraad een 'Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen' heeft afgegeven. Hierop kon een 'Zienswijze' worden ingediend.
Dat is door het bestuur en door diverse omwonenden gedaan (febr.2014).
B&W heeft schriftelijk op deze Zienswijzen gereageerd (april 2014), waarna het onderwerp in de Raadscommissie (RVB) is besproken (mei 2014). Het bestuur heeft Toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. De RVB heeft met klein verschil alle bezwaren van alle indieners genegeerd en doorgestuurd naar de Gemeenteraad.

Er is daarna, mede op verzoek van de Raad, overleg geweest tussen het bestuur en de heer Van Geldorp (juni 2014). Dat heeft tot meer begrip voor de plannen geleid, maar heeft de grootste bezwaren niet weggenomen.

De gemeenteraad heeft het onderwerp daarop op 24-06-2014 behandeld. Opnieuw hebben het bestuur en andere bezwaarmaker ingesproken bij de vergadering. Opnieuw werden de bezwaren niet ontvankelijk verklaard. Voornaamste reden was dat er in het verleden (voor december 2012) al te veel beloften waren gedaan door het gemeentebestuur aan de aanvrager. De 'Verklaring van geen bedenkingen ' werd dus afgegeven.

Tegen deze wijze van slecht bestuur heeft de Dorpsvereniging bezwaar gemaakt bij het gemeentebestuur. Er werd wel gelegenheid gegeven om bezwaar te maken, maar eigenlijk was alles al toegezegd en was bezwaar maken zinloos.

Het bestuur heeft afgezien van de mogelijkheid om bezwaar te maken via de Rechtbank.

Wat zijn de plannen.

Op deze site staat een selectie uit het presentatieboek van de architect. Het gehele plan bestaat uit een aantal beschrijvingen en rapporten, die te vinden zijn op de website van de gemeente.

Wat gaat er gebeuren in het kort:

De bestaande bebouwing achter het pand aan de Liedeweg wordt afgebroken.
Er worden 7 nieuwe koop-woningen gebouwd, met een voor de omgeving afwijkende bouwhoogte.
Zie verder de plannen en de bezwaren, verwoord in de Zienswijze.

Standpunt van het bestuur:

Het standpunt van het bestuur vind u terug in de ingediende Zienswijze.

.

Actueel

De omgevingsvergunning is verleend.

Bij de rechtbank te Haarlem is beroep aangetekend tegen de vergunning. In het eerste kwartaal van 2015 wordt de uitspraak verwacht.

Medio 2015 kwam het bericht dat het bezwaar is afgewezen. Formeel kan de bouw nu beginnen.

Klik hier voor de bouwwerkzaamheden.

-

plattegrond