BPPenningsveer

Bestemmingsplan Penningsveer (Haarlem)

De gemeente Haarlem is in 2016 begonnen het "Bestemmingpsplan Penningsveer" te vernieuwen. Dit plan beslaat globaal het gebied van de Veerpolder en Schoteroog. Zie de kaart links.

Het bestemmingsplan is grotendeels 'consoliderend', dat wil zeggen dat alleen de bestaande situatie wordt vastgelegd. Op het gebied van recreatie zijn er wel veranderingen op Schoteroog (Jachthavens) en bij de Veerplas (evenementen). Men spreekt van een 'aanzienlijke intensivering'.

De Dorpsvereniging heeft in 2016 het 'Conceptbestemmingsplan' bestudeerd, samen met de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder, en ons commentaar schriftelijk en mondeling met de gemeente Haarlem besproken.

Begin 2017 is het 'Ontwerpbestemmingsplan 2017' 'ter inzage' gelegd. Er kon een formele 'Zienswijze' worden ingediend t/m 30-03-2017.

De Dorpsvereniging heeft het 'Ontwerpbestemmingsplan' bestudeerd, weer samen met de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder. Beiden hebben een eigen Zienswijze ingediend.

De opmerkingen van de Dorpsvereniging betreffen samengevat:

  • Bebouwing tussen de Robert Nurksweg en de Veerplas is ongewenst vanwege de invloed op de natuur.
  • Er zijn nu 34 evenementen dagen mogelijk, van verschillende zwaarte, exclusief opbouwdagen. Dit vinden we te veel.
  • Vergunning voor evenmenten moeten tijdig gepubliceerd worden, zodat bezwaar op onderdelen mogelijk is.
  • Bij de woonschepenligplaatsen geen woonarken toestaan, alleen woonschepen.

Opmerking: Er wordt in Haarlem gewerkt aan een 'Evenmentenbeleid' voor o.a. de Veerplas, waarin de mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden van evenementen beter omschreven zijn. Dit zal echter pas gereed zijn nadat het bestemmingsplan is behandeld.

Vervolg:

De ingediende Zienswijzen worden door de gemeenteraad van Haarlem openbaar besproken, waarbij inspreken mogelijk is.
Daarna werd het definitief Bestemmingsplan gepubliceerd, waarna bij de Raad van State eventueel beroep tegen dit plan kon worden aangetekend.
De Dorpsvereniging heeft van deze beroep mogelijkheden geen gebruik gemaakt.

Het bestemmingsplan is medio 2017 vastgesteld.

Gesloten
*

Kaart die bij het 'Bestemmingsplan Penningsveer 2017' hoort.

De strook grond langs de oostkant van de Camera Obscuraweg valt onder bestemmingsplan Waarderpolder. Er zijn plannen om hier woontorens en/of kantoren te bouwen.


'Bestemmingsplan Penningsveer 2017'
is te bekijken op de website
www.nieuweplannen.nl

Rechtsteeks.