Polananparkluchtfoto

Situering

Ten oosten van De Zoete Inval lag vroeger het terrein van de firma 'Rutte Recycling'. Dit terrein was jaren lang een vuilstortplaats die voor veel stankoverlast bij de omwonenden zorgde. (2007 CBu)

Na vele jaren actie voeren door bewoners en de Dorpsvereniging tegen die stank overlast is dit bedrijf in 1997 overgenomen door de provincie en zijn de activiteiten die overlast gaven gesaneerd. Daarna is het bedrijf ingekrompen en kwam een deel van het terrein vrij voor nieuwe bestemmingen. (2007 CBu)
Anno 2011 heet het bedrijf Sortiva en gebruikt nog steeds een deel van het terrein. Eind 2013 zal het bedrijf vertrekken. (2011 CBu)


Plannen

De gemeente heeft hier in samenwerking met de provincie en twee projectontwikkelaars (RON en SADC) gekozen voor een regionaal bedrijven terrein voor zware- en milieu belastende industrie. Reden hiervoor is dat hier vraag naar lijkt te zijn, omdat deze bedrijven in de nabije omgeving om milieuredenen in de knel zijn gekomen en/of daar de grenzen van hun groei hebben bereikt.
(2007+2011 CBu)

Op dit moment (2011) valt het gebied onder het bestemmingsplan 'Verenigde Binnenpolder 2005'. Volgens dat plan zijn er bedrijven mogelijk die in de milieu categorie tot maximaal 4 vallen (in een schaal van 1 tot 6, waarbij kantoren onder 1 vallen en een kerncentrale onder 6).
De nu gewenste bedrijven vallen echter ook in de categorie 5. (2011 CBu)
 

Nieuw Bestemmingsplan

Om deze redenen is er een nieuwe (deel-) bestemmingsplan in de maak, waarvan het ontwerp eind 2011 ter commentaar ter inzage ligt.
De opvallendste aanpassingen t.o.v. het bestaande plan zijn:
- Het bestemmingsplan geeft mogelijkheden voor grootschaliger industriële bedrijven (zware industrie) met veel meer milieu onvriendelijker uitstoot (geluid, geur, stof e.d.) middels een hogere categorie dan nu volgens het nog geldende bestemmingsplan toegestaan is.
- Aan het onderwerp 'geur' werd nauwelijks aandacht besteed.
- De verhoogde maximale bouwhoogte tot 22m boven de Haarlemmerstraatweg

- De uitbreiding van het industrie terrein in westelijke richting tot aan het K.M. Rozenlaantje naast de Zoete Inval. Het groen verdwijnt bijna geheel.
- Een reclamezuil van 26m bij het Rottepolderplein.
- Het verkeer op de Haarlemmerstraatweg zal toenemen.
(2011 CBu)
 

De Dorpsvereniging

Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft dat ontwerp bestemmingsplan ‘Polanenpark’ bestudeert en op 14-12-2011 een informatie bijeenkomst bijgewoond.
Op 27-12-2011 heeft de Dorpsvereniging haar visie / zienswijze op het plan aan de Gemeenteraad kenbaar gemaakt middels een brief waarin een groot aantal punten van kritiek en zorg werden genoemd.
(2011 CBu)
 

De Gemeenteraad

Voorjaar 2012 zijn het bestemmingsplan en de zienswijzen in de gemeenteraad behandeld. De Dorpsvereniging heeft daar haar zienswijze mondeling toegelicht.
Enkele voorstellen van de Dorpsvereniging zijn overgenomen, zoals een verlaging van de maximale bouwhoogte, het minder intensief gebruik van het deel naast de Zoete Inval en het uitsluiten van nog enkele milieu onvriendelijke type bedrijven.
De gemeenteraad heeft het Bestemmingsplan in april 2012 aangenomen.


Voortgang

In januari 2009 is begonnen met het bouwrijp maken van het deel nabij het Rottepolderplein.

In december 2011 is het concept bestemmingsplan Polanenpark gereed en kan een ieder zijn zienswijze indienen.

Voorjaar 2012 worden het bestemmingsplan en de zienswijzen in de gemeenteraad behandeld.

In december 2013 zal Sortiva het terrein verlaten.
 

Meer informatie:

Website van de gemeente onder: regelgeving/ruimtelijke-plannen/polanenpark

Website van Polanenpark BV: www.polanenpark.nl
.

item1
Polananimpressie
bordPolanenpark
WWVragentijdensbewonersavondPolanenparkHalfweg
HDAlleskaninPolanenpark
HDPolananparknietintrek
HDPolanenparkwordtstijlvolmilieubelastendebedrijvenaHDPolanenparkwordtstijlvolmilieubelastendebedrijvenb