laagover

De toekomst van Schipol wordt nu uitgebroed.

Het lijkt tamelijk stil rond het Schipholdossier, na grote turbulentie vorig jaar en begin dit jaar. Na het verslag van Alders eind januari aan de minister, waarin hij meldde dat de ORS niet tot een advies was gekomen, zijn er verschillende studies en projecten begonnen of voortgezet. Alders meldde onder andere dat de door de luchtvaartsector toegezegde hindervermindering niet was gerealiseerd.

Er wordt gewerkt aan de luchtruim herziening. Daarvan is de hoop dat zowel voor Schiphol als Lelystad de aan- en afvliegroutes hoger komen te liggen dan nu. Dit gaat pas in 2023 in, als er geen vertragingen in de ontwikkeling van de systemen komt. Ondertussen wordt gewerkt aan een luchtruimvisie voor heel Nederland. Je ziet, dat er nu veel genuanceerder wordt gedacht over de luchtvaart dan een paar jaar geleden. De meeste gemeenten in onze regio vinden groei van Schiphol niet verantwoord. Daar hoort Amsterdam bij, die 20% aandeelhouder van Schiphol is. Naast economie en hinder wordt er ook meer en meer naar gezondheid en naar klimaat gekeken als het gaat over de vraag hoe het nu verder moet.

Voor onze Polderbaan is het van belang dat er serieus wordt nagedacht over het verminderen van het aantal nachtvluchten.

Schiphol moet nog steeds een milieu effect rapport maken om het nieuwe handhavingsstelsel formeel in te kunnen voeren. Omdat de minister terecht ongeduldig is geworden heeft ze verzocht ook een variant te ontwikkelen voor het huidige maximum aantal vluchten van 500.000. Ze heeft dat ongeduld omdat we feitelijk nu in een rechteloze situatie zitten. Het oude stelsel wordt niet meer gehanteerd en er wordt dus ook niet op gehandhaafd. Maar het nieuwe geldt ook nog niet en er wordt ook niet op gehandhaafd, al zegt men dat er anticiperend wordt gehandhaafd. De vierde baanregel wordt bijvoorbeeld zonder consequenties vaak overschreden. Die vierde baan-regel is bedoeld om de ernstigst gehinderde gebieden enigszins te beschermen.

De opvolger van Alders moet het functioneren van de omgevingsraad evalueren om de verkiezingen van de nieuwe raad uiterlijk eind dit jaar voor te bereiden. Op het moment van dit schrijven is er nog steeds geen formele opvolger. Gedeputeerde Tekin neemt waar, maar hij werkt niet aan de evaluatie.

Klagen en vragen stellen kan telefonisch of elektronisch bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (http://www.bezoekbas.nl/). De rapportering van het eerste kwartaal van BAS dit jaar laat forse stijgingen zien van het aantal klachten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo werden 92% meer specifieke klachten ingediend voor de Polderbaan.

 

Klagen bij BAS (het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):

Telefoon: 020-601 55 55 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur).

Website: http://www.bezoekbas.nl/

 

Gerard J├Ągers
Clustervertegenwoordiger
namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

***

Mededeling van het bestuur:

Binnenkort zullen voor de vertegenwoordiging van omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad van Schiphol (ORS) nieuwe kiesmannen gekozen moeten worden. Deze kiesmannen kunnen dezelfde zijn als bij de vorige verkiezingen, maar kunnen ook nieuwe mensen zijn. Zij kunnen actief of passief deelnemen aan het overleg van de Polderbaan, waar ons dorp het meeste geluidoverlast van heeft. Gezien de drukte van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Wie dus interesse heeft in deze materie of deskundig is, kan zich bij de voorzitter melden.

De voorzitter.

groen2