EindeHaarlemmerliede

Jubileum en Toekomst

In september 2013 bestond de gemeente 150 jaar.
Sinds 2012 wordt er in de gemeente gesproken over 'De Toekomst'. Daar is in eind jaren '50 al eerder over gediscussieerd, maar deze keer is het zeker dat de gemeente gaat ophouden te bestaan, vermoedelijk per 01-01-2019.

Belangrijkste reden is dat het voor kleine gemeenten met een beperkt ambtenaren apparaat steeds moeilijker wordt om de ingewikkelde vraagstukken en de extra door het rijk opgedragen taken goed te behandelen. Meerdere gespecialiseerde ambtenaren zijn te duur voor een kleine gemeente.

Rol van de Dorpsvereniging
klik hier.

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft maart 2016 de keus teruggebracht naar 3 kandidaten: Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer.

Evenals de dorpsraden van Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg wilde de Dorpsvereniging in juni 2016, voorafgaand aan het raadsbesluit, peilen wat de voorkeur van de bewoners is, leden en niet-leden. Zie Enquete.

Dorpsraad Spaarndam heeft bezwaar tegen de plannen, zij willen Spaarndam-Oost afsplitsen en bij Haarlem voegen. Daar er in het voortraject afgesproken was naar een ongedeelde fusie te streven zijn deze voorstellen niet gehonoreerd.

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft zich op 28 juni 2016 met grote meerderheid (10-1) uitgesproken voor een (ongedeelde) fusie met de gemeente Haarlemmermeer.

Op 13-12-2016 zijn beide gemeenteraden akkoord gegaan met het 'Herindelingsontwerp Nieuwe Gemeente Haarlemmermeer'. Inwoners en ondernemers konden tot en met 10 februari 2017 reageren op het herindelingsontwerp door hun zienswijzen kenbaar te maken aan het college van een van beide gemeenten.
De Dorpsvereniging heeft een positieve zienswijze ingestuurd.

De provincie heeft bekeken of de procedure goed gevolgd is. In mei 2017 heeft provinciale staten zijn goedkeuring aan de plannen verleend en het met een positief advies naar de minister van Binnenlandse zaken gestuurd.

In september 2017 ging de ministerraad akkoord en stuurde het wetsvoorstel naar de beide kamers.

In februari 2018 bespreekt de kamer-commissie van Binnenlandse zaken het voorstel. Op een hoorzitting heeft De Dorpsvereniging haar visie gegeven, evenals de Dorpsraad van Spaarndam.

In april 2018 neemt de tweede-kamer een besluit.
In juni 2018 neemt de eerste-kamer een besluit.
Hierbij werdt een motie aangenomen over de positie van Spaarndam. Meer info.
 

Vervolgtraject

Eind 2018 zullen en gemeenteraad verkiezingen plaatsvinden.

De fusie datum is 01-01-2019.
 

Meer informatie over het gehele traject op de fusie-website van de gemeenten.

*

OmvangGemeenten

Er werd gezocht naar een geschikte fusie kandidaat en er werden 'kernwaarden' opgesteld waaraan voldaan moet worden.

Er is een groot aantal bijeenkomsten geweest waarin de wensen van de bewoners verzameld zijn en in een aantal 'kernwaarden' zijn vastgelegd.
Daarnaast waren er ook 'brainstorm' bijeenkomsten en andere bijeenkomsten om de koers van de gemeente en de wensen van de bewoners op elkaar af te stemmen.
De Dorpsvereniging heeft al deze (ca.16) bijeenkomsten bezocht.
Er vond een ook diverse bijeenkomsten plaats met alle 6 omliggende gemeenten.

Veel meer over dit proces leest u op de website van de gemeente, onder de titel 'Horizon en Stip':
https://haarlemmerliede-haarlemmermeer.nl

De Dorpsvereniging heeft veel krantenknipsels verzameld over dit onderwerp. Die kunt u inzien op:
http://welkom.dorpsvereniging.nl/TOEKOMST.html

Daarin ziet u ook dat het niet de eerste keer is dat er gesproken wordt over opheffing van de gemeente.

*

▪ 6 oktober 2016: dubbele raadsvergadering, afspraken zijn vastgelegd in een convenant en door beide gemeenteraden vastgesteld

▪ 7, 21 en 29 november 2016: inloopavonden voor bewoners in Zwanenburg, Hoofddorp en Nieuw-Vennep

▪ 22 november 2016: colleges van burgemeester en wethouders stellen herindelingsontwerp vast

▪ 28 november 2016: bijeenkomst van alle dorps- en wijkraden in Hoofddorp (ieder half jaar)

▪ 13 december 2016: gemeenteraden stellen het herindelingsontwerp vast

▪ 16 januari 2017: informatiebijeenkomst in Spaarndam met dorpsraad

▪ 15 december 2016 t/m 10 februari 2017: het herindelingsontwerp ligt ter inzage bij de gemeenten (inwoners kunnen hun zienswijze indienen)

▪ 23 maart 2017: hoorzitting van de beide gemeenteraden in de Zoete Inval in Haarlemmerliede.

▪ april 2017: gemeenteraden stellen het herindelingsadvies vast

▪ juni 2017: provincie voorziet herindelingsadvies van zienswijze en stuurt door naar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

▪ juli 2017 tot en met juni 2018: wetgevingstraject van het Ministerie van BZK (toetsing aan beleidskader, voorstel herindelingswet, besluit ministerraad, advies Raad van State, behandeling in tweede en in eerste kamer, publicatie Staatsblad, grensbeschrijvingen)

▪ 21 november 2018: gemeenteraadsverkiezingen in beide gemeenten

▪ 1 januari 2019: fusie van de nieuwe gemeente en installatie van de raadsleden