Renovatie Spaarndammerdijk 2018-2022.

Waarom

Zoals iedereen in de buurt wel zal weten is de Spaarndammerdijk sinds medio 2018 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen bewoners en leveranciers mogen er nog overheen rijden. De reden is dat het gemeentebestuur van Haarlemmermeer de weg te slecht vond en daardoor te gevaarlijk. Wij (bewoners uit de omgeving) waren het wel gewend en keken er anders tegenaan.

OnderzoekWegafsluiting1

Verschillende delen van het wegdek zijn door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (HenS) regelmatig opgelapt, maar het wegdek bleef verzakken en de scheuren en kuilen bleven terug komen.

Een extern veiligheidsonderzoek in 2018 gaf de gemeente Haarlemmermeer gelijk: grote delen waren gevaarlijk slecht en zouden steeds slechter worden. Met name de steeds groter wordende lengte scheuren baarden zorgen. Het gevaarlijkste stuk was het klinker deel bij het viaduct onder de A9 en dat is inmiddels gedeelte herstraat middels een nood reparatie.

Eind 2018 is er ook een uitgebreid onderzoek gedaan naar de fundatie van de dijk. Daar uit bleek dat het dijklichaam goed was, maar dat het probleem in het bovenste deel zat: dat was te slap.

Voorbereiding

Er is in 2019 een globaal herstelplan opgesteld en er is een begroting gemaakt. De gemeente Haarlemmermeer heeft daarop dit voorjaar een budget beschikbaar gesteld van 5 miljoen euro. De helft daarvan bestaat overigens uit de opbrengst van de verkoop van aandelen Eneco, die de voormalige gemeente HenS in het bezit had.

Na goedkeuring van het budget door de Gemeenteraad is er dit jaar een gedetailleerd Voorlopig Ontwerp gemaakt, dat besproken is met een klankbordgroep van bewoners. Het resultaat is voorgelegd aan de Dorpsvereniging, Dorpsraad Spaarndam en Dorpsraad Halfweg-Zwanenburg. Aangezien de Spaarndammerdijk een Gemeentelijk Monument is, heeft ook de Historische Werkgroep Spaarndam meegekeken. (zie kader: Monument).

Met in acht name van de gedane opmerkingen en suggesties wordt er momenteel een Definitief Ontwerp opgesteld. Dat moet begin 2021 klaar zijn. Daarna volgt een offerte procedure voor de selectie van een aannemer.

Waar gaat gewerkt worden.

Wat gerenoveerd wordt is het deel van de dijk tussen de Zijkanaal-C weg en de brug naar de Houtrakkerweg. Dat is ca. 4,2km. Het resterende stuk tussen voornoemde brug en de spoorwegovergang in Halfweg is niet zo slecht dat het gerenoveerd hoeft te worden. Er mocht daar al nooit gemotoriseerd verkeer rijden. Wel is hier en daar regulier onderhoud nodig.

De uitvoering zal in delen plaats vinden, maar de planning is nog niet bekend.

Hoe gaat de weg er uit zien:

Het wegdek is nu ongeveer 4,5m breed, en dat blijft zo. De dijk wordt niet verbreed. Er komt ook weer asfalt op. Dat asfalt krijgt in het buitengebied aan beide zijden een rode fietsstrook van 1,5m breed. Doel is om de veiligheid van de fietsers te vergroten. In de bebouwde kom van Spaarndam wordt het wegdek gewoon zwart.

In de tunnel onder de A9 wordt geprobeerd om een voetpad en verlichting aan te leggen. Of dat gaat lukken is nog niet bekend.

Om de ca.300m komt er een passeerstrook. Dat is een verbreding van de weg met ongeveer 1m waardoor tegemoetkomende voertuigen elkaar beter kunnen passeren.

Detailpasseerstrook

Wat gaat er gebeuren.

De weg wordt grondig aangepakt. De boven laag van ca. 50cm wordt verwijderd en er wordt een nieuwe funderingslaag aangebracht. Daarop komen meerdere lagen asfalt. Als top-laag het voornoemde rode asfalt met zwarte middenstrook. De zijranden worden opgevuld om afbrokkelen van de randen te voorkomen.

Er gaat ook overal gezorgd worden voor een goede aansluiting van zijwegen en zijpaden naar de erven, door ook die enkele meters te asfalteren.

Kabels en leidingen die in de wegkant liggen zullen vooralsnog niet vervangen worden, tenzij er problemen ontdekt worden.

De werkzaamheden zullen lang duren. De planning is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de aannemer midden 2021 zal beginnen en dat het werk pas half 2022 klaar zal zijn.

Voor aanvang van het werk zullen alle bewoners in de omgeving middels een brief geïnformeerd worden. Ook de omleidingsroutes worden dan bekend gemaakt.

Een groot project, waarna de Spaarndammerdijk er hopelijk weer vele jaren mooi uitziet en goed te berijden is.

Principeprofiel

Monument

De Spaarndammerdijk is een Gemeentelijk Monument, waarvan de aanleg begonnen is rond het jaar 1200. Hij liep oorspronkelijk langs de zuidkant van het IJ, van het Spaarne naar de Amstel. Nu is allen het deel tot Halfweg nog goed herkenbaar. De rest zit op drie stukken na onder woonwijken of het zand van het Westelijk Havengebied.

Het is oorspronkelijk een zeedijk, als bescherming van de Verenigde Binnenpolder tegen het IJ. Maar deze zeer belangrijke dijk beschermde ook het achterland. Bij een dijkdoorbraak, wat zo nu en dan gebeurde, stond het land tot aan Leiden onder water. De laatste grote doorbraak was in 1675, toen stonden dat achterland en Amsterdam een jaar lang onder water.

Met de aanleg van het Noordzeekanaal en de IJ-polders verloor de dijk zijn hoofd functie. De dijk dient nu nog als reserve, voor het geval er ergens anders een belangrijke dijk doorbreekt.

Voor het onderhoud en dijkbewaking van de dijk is begin 1800 opgedeeld in dijkvakken van 500m. Op de grens van elk deel was een Rijnlandse Afstandspaal geplaatst. Een groot deel van deze genummerde stenen palen kunt u nog steeds zien staan. Deze afstandspalen vallen eveneens onder het monument.

Toerisme

Een groot deel van de Spaarndammerdijk is opgenomen in het landelijke fietsknooppunten systeem. Ook een gemeentelijke fietsroute gaat deels over de Spaarndammerdijk. Er rijden daardoor veel toeristen over de dijk.

Om toeristen te informeren over deze bijzondere dijk en wat er naast staat, staan op enkele plaatsen bruine ANWB-informatieborden. Soms zijn deze door weer en wind aardig versleten. De Dorpsvereniging wil deze laten herstellen en op enkele plekken nieuwe laten plaatsen. Ook willen we twee bankjes laten plaatsen. Zoals bij de Dikke Boom.

Er blijkt in het budget voor de renovatie geen ruimte te zijn voor deze toeristische aankleding van dit historische monument. De Dorpsvereniging gaat de gemeente middels een gedetailleerde brief vragen hiervoor budget te willen reserveren.

Paal65enBordje1

Afstandpaal 6,5 met ANWB-toeristenbordje.

BannerSpaarndammerdijk

Op de Spaarndammerdijk

maak kennis met de historie