Vergadering28

Bestuursberichten.

Na corona lijken we ons leven weer helemaal op de oude manier te kunnen oppakken. Ook de bestuursvergaderingen krijgen weer het vertrouwde beeld. Op 30 maart en 16 mei zijn we weer ouderwets bij elkaar geweest in “De Stoep”. En we zijn heel blij met de nieuwe aspirant-bestuursleden Kay Does en Dennis Perfors. Beide wonen in het hart van ons dorp en we zullen hen later uitgebreider aan u voorstellen. Volgens de huidige statuten moeten nieuwe bestuursleden formeel gekozen worden door de leden. Als we hierop moeten wachten tot de komende Jaarvergadering duurt dat nog erg lang en we bekijken of er geen snellere optie is. Er was meteen een “klik” met het bestuur en het voelt meteen vertrouwd in de bestuursvergaderingen.

In de vergaderingen is o.a. aandacht gegeven hoe we de jongeren in ons dorp vanuit de Dorpsvereniging kunnen benaderen. Hoe krijgen we hun interesse om te horen, wat zij missen in ons dorp en wat de Dorpsvereniging hen kan bieden.
Via de jeugd kwam onze school in het dorp ter sprake. In het verleden werd al vaker gevreesd voor het minimaal aantal kinderen, maar nu blijkt dat het merendeel van de kinderen buiten het dorp vandaan komen. Vreemd genoeg gaan er kinderen uit ons dorp naar andere scholen buiten het dorp. Hoewel net voor het geplande jubileumfeest, wat door corona helaas niet door kon gaan, het contact met de Franciscusschool intensiever was geworden, is dit tijdens corona weer verwaterd. We zullen opnieuw proberen contact te zoeken met de school.

De wereld om ons heen weet, dat de beperkingen door corona achter de rug zijn en er worden meer bijeenkomsten, naast digitale sessies, georganiseerd. Zo is de opening van de Spaarndammerdijk op 31 maart door ons bijgewoond. Een mooi stukje weg, waar zowel de fietser, auto en tractor zich op zal thuis voelen. We hebben gevoel dat we betrokken zijn gebleven bij het ontwerpen en de voortgang van deze opknapbeurt. Kijk ook eens op www.spaarndammerdijk.nl

Ook is op 2 april de officiële ingebruikname van het Dorpscentrum in Spaarndam door onze vertegenwoordiging bijgewoond. Het is echt een mooi complex geworden, wat een bezoekje waard is. Na de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad hebben we met het enig overgebleven raadslid uit onze omgeving, Mark Achterbergh, een uitgebreid kennismakingsgesprek gehad, wat zeer open en prettig verliep.

We zijn in Vijfhuizen bij een informatieavond geweest met het item “Vijfhuizen van het gas af”. Een onderwerp wat door de hoge gasprijs en de toekomstige doelen veel bezoekers aantrok. Ook wij denken na om een dergelijke informatiebijeenkomst te gaan organiseren. In juni hebben we het halfjaarlijks overleg met gemeente en de andere dorps- en wijkraden bijgewoond. Hier werd o.a. de veiligheid in onze woonomgeving toegelicht. Opvallend was dat de woninginbraken de laatste jaren was afgenomen, waarschijnlijk door thuisblijvers vanwege corona, maar de cybercriminaliteit sterk was toegenomen.

Tevens werden we nog even geattendeerd op de per 1 juli a.s. verplichting van rookmelders in alle (ook bestaande) woningen.

Namens het bestuur,
Theo Vink