vergaderen02

In dit kwartaal heeft het bestuur twee maal een bestuursvergadering gehouden. Daarnaast zijn er door de bestuursleden aan veel bijeenkomsten deelgenomen en bijzondere gebeurtenissen bezocht.

Voor de toekomst van de gemeente waren er meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn door vertegenwoordigers druk bezocht. Moet onze gemeente nu in de toekomst zelfstandig blijven, samenwerken met diensten van andere gemeenten of fuseren? Een moeilijk vraagstuk, wat ons allemaal aangaat. Het organisatieadviesbureau Berenschot heeft in opdracht van de gemeente de verschillende mogelijkheden onderzocht en daarbij de sterke en zwakke punten van onze gemeente meegenomen. Ook de belangrijke wensen van de inwoners zijn gehoord en worden verwerkt in de verdere ontwikkeling.
Om een voorkeur van deze mogelijkheden door de Dorpsvereniging te kunnen uitspreken, is er overleg geweest met de Dorpsraden Spaarndam en Zwanenburg-Halfweg. Zo leerden we elkaars belangen voor de toekomst kennen en kon er een gewogen advies aan de gemeente worden aangeboden. Er is door de Dorpsvereniging/Dorpsraden een gezamenlijk advies opgesteld en dit advies is op schrift uitgereikt aan de gemeenteraad en B&W. In juni hoopt de gemeente een besluit te kunnen nemen over de organisatievorm van de gemeente in de toekomst.

De geschiedenis van de Rottepolder en het Polanenpark is vastgelegd in een boekje. ‘Van water naar grasland’ en ‘van terrein Rutte naar Polanenpark’ staat in het boekje vermeld. Het is geschreven door Jan van Zijp in samenwerking met Polanenpark BV. Ook de Dorpsvereniging heeft hierin een flinke bijdrage geleverd.

Op 24 april is onze Jan van Schie verrast met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een gebeurtenis, waar ook een bijdrage door de Dorpsvereniging aan geleverd is. Een mooi gebaar, voor iemand uit ons dorp, die zich al voor vele zaken sociaal heeft ingezet.

Door Tennet is, in samenwerking met de Dorpsvereniging, op 27 mei een inloopbijeenkomst in “De Zoete Inval” gehouden over de werkzaamheden aan de 380kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. M.n. over de werkzaamheden in onze gemeente konden vragen gesteld worden aan de opdrachtgever Tennet en aan de aannemer.

“De Stompe Toren” heeft in april weer een nieuw uurwerk gekregen. De historie lijkt hiermee hersteld, want vroeger was ook al een uurwerk op de oude toren aanwezig. Bij de feestelijke ingebruikname was ook de Dorpsvereniging aanwezig.

Tot slot willen nog vermelden dat ook de Liedeweg opgeknapt en aangepast zal gaan worden. De reconstructie van de Lageweg/Lagedijk nadert zijn voltooiing, waarna de Liedeweg aan de beurt is. De Dorps- vereniging heeft zich hard gemaakt om de verkeersintensiteit van de Liedeweg naar beneden te krijgen.
Het ontwerp van de nieuwe Liedeweg is door de gemeente en de aannemer afgestemd met de Dorpsvereniging. De definitieve plannen worden nog een keer gepubliceerd in “De Stoep”, waarbij een toelichting kan worden verkregen van de gemeente. Wanneer dit zal plaatsvinden, zal d.m.v. een huis-aan-huis flyer nader bekend gemaakt worden. Het ligt wel in de planning om nog dit jaar met de opknapbeurt te beginnen.

Dit jaar willen we ook weer nagaan of er een dorpsactiviteit te organiseren is. Er zijn door de leden geen ideeën aangeleverd, maar het bestuur is hierover nog in beraad en kan u nog niet vertellen of dit doorgaat c.q. wanneer het dan plaatsvindt. Bij doorgang kunt u verdere informatie hierover vinden op de website.

Als de activiteit nog vóór het verschijnen van de volgende Dorpskrant gaat plaatsvinden, zal ook hierover een flyer verspreid worden.

 

Het bestuur