vergaderen03

In het laatste kwartaal van dit jaar zijn er twee bestuursvergaderingen gehouden in “De Stoep”. Het is een periode geweest, waarin het jubileumfeest is geëvalueerd en weer vooruitgekeken is naar de kerst en de komende jaarvergadering in 2017.

Op 7 december 2016 bestonden we dan ook echt 40 jaar. Een moment om even stil bij te staan. Er is veel werk verzet in deze 40 jaar en we kunnen wel concluderen, dat de Dorpsvereniging stabiel en ook solide te noemen is. Dit is ook een goede basis voor de toekomst. De hoogtepunten van deze 40 jaar zijn vastgelegd in een boekje, dat aan alle leden is verstrekt.

Kunnen we dan achterover gaan zitten? Nee, zeker niet! Het dalende aantal leden baart ons nog steeds zorgen. Het helaas wegvallen van leden is hierbij vaak de opzegreden en het werven van nieuwe leden blijft een intensieve zaak. Met cadeaubonnen voor nieuwe buren en andere lucratieve acties hopen we toch ook jonge bewoners te binden aan onze Dorpsvereniging. De Dorpsvereniging gaat na de fusie van de gemeente naar verwachting een veel belangrijkere rol invullen als intermediair tussen de lokale bewoners en het nieuwe gemeentebestuur.

Ook het bestuur ondergaat het komende jaar mutaties. Het 7-tallige bestuur staat als bekend als een stevig, relatief jong team, waar menige vereniging of club jaloers op is. Daarnaast wonen de bestuursleden verspreid in het voorzieningsgebied, waardoor zij een goede vertegenwoordiging en aanspreekpunt zijn voor de leden.

Helaas hebben twee van de herkiesbare bestuursleden te kennen gegeven zich bij de komende jaarvergadering niet voor een volgende periode beschikbaar te stellen. Een moeilijk besluit, die door de overige bestuursleden geaccepteerd en ook gewaardeerd wordt. De keuzes vloeien voort uit andere verplichtingen, waar natuurlijk begrip voor is. De Dorpsvereniging zal hen missen voor hun enorme inzet en gaat daarom op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
Kent u iemand uit ons dorp of wilt u zelf een aspirant bestuurslid worden, laat het ons weten en de kandidaat kan dan nog voor de komende jaarvergadering een bestuursvergadering bijwonen. De vertrekkende bestuursleden zullen de taken niet zomaar laten vallen, maar keurig overdragen aan hun opvolgers.

Naast de zaken binnen de Dorpsvereniging treden de bestuursleden ook vaak naar buiten. Zo is er samen met de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder overleg geweest met de gemeente Haarlem over de vergunningen van het ‘Edit Festival’, een dancefestival nabij de Veerplas. Ook zijn informatiebijeenkomsten bijgewoond van de nieuwe fusiegemeente en is er met onze gemeente overleg geweest over de opleverpunten van de Liedeweg.

Met de kiesmannen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is er in november een crisisoverleg geweest over de groei van Schiphol en het schenden van het Aldersakkoord. Hierin staan afspraken over het maximaal aantal vliegbewegingen en de daarbij behorende hinder. In dit overleg zijn niet per start-/landingsbaan de belangen op tafel gelegd, maar zijn er collectieve voorwaarden verzameld, waar Schiphol aan moet blijven voldoen. Tenslotte geldt ook hier “afspraak is afspraak”! Met dit lijstje zal de politiek benaderd worden om via deze weg te kunnen bewerkstellen, dat ook Schiphol zich aan gemaakte afspraken moet houden.

Tot slot wenst het bestuur u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en we hopen u allen 13 februari op de jaarvergadering in “De Zoete Inval” te zien.

Het Bestuur.