vergaderen12

In het laatste kwartaal van dit jaar is er slechts één bestuursvergadering gehouden in ‘De Stoep’. In deze vergadering was er een nieuw aspirant bestuurslid aanwezig, hetgeen weer een completer beeld geeft. Een volgend overleg staat direct na het nieuwe jaar gepland.

Als behandelde onderwerpen kan de planning en invulling van de komende ledenvergadering genoemd worden. Ook dit jaar hopen we weer veel leden hiernaar toe te trekken en proberen we de onderwerpen voor iedereen zo interessant mogelijk te maken. In bovenstaande aankondiging heeft u alles over de datum en inhoud van de ledenvergadering kunnen lezen.

Het verkeer en het tekort aan parkeerplaatsen blijft onze aandacht vragen. De ouders, die de kinderen naar school brengen en ook weer ophalen, zorgen op dat moment soms voor irritaties en onveilige situaties. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente, die ook op hun beurt weer praten met andere partijen om tot een oplossing te komen. Eén optie lijkt ook ons het meest haalbaar en wordt verder uitgewerkt. Vanuit de Dorpsvereniging zal contact worden opgenomen met de direct omwonenden om het plan voor te leggen.

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is toch wat moeizamer dan de eerste verwachtingen. Hoewel we één enthousiaste kandidaat gevonden hebben, is een tweede kandidaat nog niet gescoord. Deze zoektocht zal vervolgd worden en als u een kandidaat weet, kan deze aangemeld worden bij het bestuur. Maar u kunt ook uzelf als kandidaat bij het bestuur aanmelden. De kandidaat woont een paar bestuursvergaderingen bij om te ervaren, hoe het bestuur zijn taken oppakt. En daarna kan hij/zij een besluit nemen om wel of niet tot het bestuur toe te treden.

Ook andere zaken zijn aan bod geweest, zoals de bewaking van de ontwikkelingen van Schiphol via de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De MER (Milieu Effect Rapportage) is nog steeds niet gepubliceerd. Speculaties over de uitkomsten zijn dan wel rondgegaan zoals vanuit Schiphol, dat er nog veel ruimte is om te groeien en vanuit de omgeving, dat de grens van overlast allang bereikt is. Het is beter om even te wachten op het rapport. Na bestudering door deskundigen kunnen de resultaten beoordeeld worden en van commentaar worden voorzien. Op pag. 33 leest u een artikel over de ontwikkelingen van Schiphol en de ORS.

Veel dichter in de buurt hebben we het evenemententerrein aan de Veerplas. De organisatie lijkt meer oor te hebben voor de omgeving en het aantal bezoekers te willen beperken voor alleen de regio. Ook de gemeente Haarlem komt met een evenementenbeleid. Per locatie zullen er profielen en regels opgesteld worden. De concepten zijn gemaakt en zullen in het voorjaar na de nodige inspraakrondes gepubliceerd worden. De gemeente Haarlem wil dit beleid apart houden van de bestemmingsplannen.

Tot slot is nog te melden, dat we steeds vaker uitgenodigd worden voor bijeenkomsten met de dorpsraden binnen de gemeente Haarlemmermeer. De ervaringen zijn positief. Ook de gebiedsmanager van de gemeente Haarlemmermeer geeft ons bijzondere aandacht en dat voelt goed.

Tot slot wenst het gehele bestuur u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe!

Het Bestuur.