Vergaderen13

Het was best een druk eerste kwartaal van 2018 voor het bestuur. Hoewel er slechts éénmaal een bestuursvergadering is gehouden met het gehele bestuur en natuurlijk de traditionele Jaarvergadering, zijn er ook vele andere bijeenkomsten geweest, waarbij er vertegenwoordiging van het bestuur vereist of verlangd werd. In de bestuursvergadering zijn de voorbereidingen en acties besproken voor de Jaarvergadering, waarna in een klein comité met penningmeester, secretaris en voorzitter de laatste puntjes zijn afgehandeld. Gelukkig komt het aantal bestuursleden bijna weer op de gewenste sterkte en kunnen we de taken wat meer verdelen.

Half december heeft het halfjaarlijks overleg met de gemeente plaatsgevonden. De punten uit dit overleg zijn gedeeld met het bestuur op de eerste bestuursvergadering van dit jaar.

Een andere belangrijk onderwerp in deze periode is de fusie van de gemeente. Eind januari is het bestuur door de Tweede Kamer uitgenodigd om tijdens een hoorzitting ons standpunt toe te lichten, welke eerder per brief was aangegeven. Het bestuur heeft hieraan gehoor gegeven en nogmaals in Den Haag uiteengezet dat het gelopen proces naar de fusie volgens ons op een correcte wijze is verlopen.

De opkomst van de Jaarvergadering was boven verwachting. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. In de ledenvergadering is ingestemd met aanstelling van Frans Olyhoek als bestuurslid. Hiermee komt het aantal bestuursleden al weer op 6 en zitten we niet ver van het gewenste aantal van 7 af. De zoektocht naar een 7e bestuurslid zal dan ook worden voorgezet. Hoewel er zich kandidaten hebben aangemeld, zal het bestuur zich hierover beraden en uiteindelijk zal de bekrachtiging via de volgende ledenvergadering plaatsvinden. De voorkeur geniet ook om een nieuw kandidaat bestuurslid eerst enkele keren de bestuursvergaderingen te laten meemaken, zodat er een beeld gevormd kan worden. Voor de verdere samenvatting van de Jaarvergadering verwijs ik naar het betreffende verslag elders in deze krant.

Op 9 maart is er een verkennend gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van het bestuur, de assistent gebiedsbeheerder en opzichter Openbaar Groen van de gemeente Haarlemmermeer. Een boeiend en lang overleg, waarin na de kennismaking de werkwijze werd toegelicht. Men is inmiddels al begonnen met de inventarisatie van het huidige onderhoud.

Eind maart brengen de burgemeesters van onze gemeente en van Haarlemmermeer met de gebiedsmanager in een rondgang een bezoek aan ons dorp. Hoewel het vooral een kennismaking zal betreffen, proberen we hiervoor ook enkele actuele onderwerpen op de agenda te zetten. In de volgende Dorpskrant zal hiervan een verslag worden gegeven.

Verder is te melden dat er ook nog andere belangrijke overleggen door vertegenwoordigers van het bestuur in dit kwartaal zijn bijgewoond. Hierin is te noemen een overleg met vertegenwoordiging van de kiesmannen Cluster Polderbaan ORS. In dit overleg is het aantal nachtvluchten besproken en hoe de toekomst van Schiphol eruit kan gaan zien ná de komende verkiezingen. De politieke koers kan hierin veel gaan betekenen.

 

Het Bestuur.