vergadering17

In het 2e kwartaal is het bestuur slechts één keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Daarnaast hebben de bestuursleden diverse andere vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond. De belangrijkst zullen hieronder even aangetipt worden.

Er is een informatieavond geweest om het verkeer door Spaarndam-West en Penningsveer te sluiten voor vrachtverkeer. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. De controle op naleving zal in Spaarndam geschieden door camera’s en in Penningsveer zullen extra verbodsborden komen te staan. Als hier aanleiding toe is, zal de controle aangepast worden. De gemeenten zullen alle extra verkregen informatie verwerken, waarna het verbod ingeregeld zal worden.

Op een in ontwikkeling zijnde Bio-verbrandingsinstallatie op het bedrijventerrein “De Nieuwe Liede” heeft de Dorpsvereniging bezwaar gemaakt. Het aangekochte terrein hiervoor ligt direct nabij het Rottepolderplein, aan de zuidkant van de Ringvaart. In het verwarmingsproces zal groen- en snoeiafval verbrand worden om via een warmtenet woningen in stedelijk gebied te verwarmen. Met de stankervaring van Rutte Recycling en het te produceren fijnstof, leek het ons goed even van ons te laten horen. Een reactie hierop en de verdere ontwikkelingen wachten we af.

De structuren voor de stedelijke ontwikkelingen in Haarlem-Oost zijn in meerdere bijeenkomsten toegelicht. In de georganiseerde tafelgesprekken “Alliantie Haarlem Oostpoort” zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor het Station Spaarnwoude, de wegen en de woningbouw belicht en zijn de bedenkingen weer meegegeven voor verdere bestudering.

De Dorpsvereniging was in april aanwezig bij het Echo-groep Veerplas overleg. Dat is een periodiek overleg van de gemeente Haarlem met omwonenden van de Veerplas. Sinds 2008 doen we daar al aan mee. Er worden dan evenementen, die geweest zijn, geëvalueerd en evenementen, die nog gaan komen, besproken. Doel is om in overleg met de organisatoren de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Gezien de reacties uit de omgeving lukt dat redelijk.

Net voor insturen van deze berichten zijn we ook nog bij een bijeenkomst van Omgevingsraad Schiphol aanwezig geweest. De onderwerpen, die hier besproken zijn, zijn de luchtruimherziening op korte termijn i.v.m. de inpassing van Lelystad op langere termijn. Omdat niet alle partijen van de ORS tot een gezamenlijk advies rond de groei van Schiphol zijn uitgekomen, zal de minister hierin een besluit moeten nemen.

Ook op lokaal gebied zijn we erg actief, er is hard gewerkt aan de geldinzameling voor het verkrijgen van een AED, die centraal in ons dorp komt. Lees op pagina 20 het verslag over deze actie.

Natuurlijk hebben we ook in dit kwartaal aan ons netwerk gebouwd en hebben we ons gezicht laten zien bij de Lenteborrel van de Rabobank en het halfjaarlijks overleg met dorps- en wijkraden in de gemeente.

Tot slot zijn we op zoek naar een boeiend onderwerp, dat we een keer willen behandelen in een themabijeenkomst. Dit zal dan op een avond in het 3e kwartaal in ons dorp plaatsvinden. Als u een onderwerp wilt aanleveren, die vele bewoners zal interesseren en ook nog actueel is, zullen wij als bestuur dit verder uitwerken. Natuurlijk mag u hierbij assisteren en bij meerdere ontvangen onderwerpen zal het bestuur besluiten welk onderwerp opgepakt zal worden.

Het bestuur

* * *

Behoeften in het dorp

Regelmatig horen we links en rechts stemmen, die praten over waar er behoefte aan is in het dorp. De Dorpsvereniging wil graag inventariseren waar daadwerkelijk vraag naar is. Het zou derhalve fijn zijn als u uw wensen kenbaar zou maken aan de Dorpsvereniging zodat er wellicht iets mee gedaan kan worden in de toekomst.

U kunt uw bericht sturen naar: mvnobelen@dorpsvereniging.nl