vergadering19

Het is al weer het laatste kwartaal van 2019. Tijdens het opstellen van dit bericht was er al één bestuursvergadering gehouden en staat er nog één gepland voor medio december. Daarnaast zijn er door bestuursleden verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond. In deze periode lijkt het altijd drukker dan in andere kwartalen en moeten we periodiek afstemmen, wie waar naar toe gaat. We zullen de belangrijkste hiervan nog even benoemen.

Het kwartaal begon met het bijwonen van een hoorzitting over het door ons ingediend bezwaar over de komst van een Bio-energiecentrale op het bedrijventerrein “De Nieuwe Liede”, net aan de andere kant van de Ringvaart ter hoogte van het Rottepolderplein. Met de ervaringen van ‘Rutte Recycling’ nog in ons hoofd, proberen we ons te wapenen tegen nieuwe stank en fijnstof in ons dorp.
Echter, de bouw voldoet aan de bestemmingsplan-criteria van het bedrijventerrein en kan daardoor niet worden tegengehouden. Door de onduidelijke wetgeving rondom stikstof is er nog geen milieuvergunning afgegeven voor het in productie gaan van de installatie. Hier moeten we dus alert op blijven en ons bezwaar dan nog een keer bekend maken.

Verder is er met de gemeente overleg geweest over de ontwikkelingen van de ‘Oostpoort’ in Haarlem. Hier zijn plannen voor gemaakt voor uitbreiding van woningbouw, aanpassen verkeerssituaties en uitbreiden van het station. Omdat de uitbreidingen van de woningen met hoogbouw (40m!) ten noorden van de spoorlijn (in de Waardepolder) geprojecteerd zijn, zou dit effect kunnen hebben op de skyline vanuit ons dorp en de verkeersbewegingen. Hoewel de gemeente Haarlem deze schetsen als kaders voor de ontwikkeling in de toekomst heeft vastgesteld, zullen we u weer berichten bij verdere uitwerking van de ontwikkelingen.

Met het Haarlemmermeermuseum, de Dorpsvereniging, Historische Werkgroep Spaarndam, Historisch Halfweg en Stichting het Eiland Ruigoord is gewerkt aan het meer bekend maken van de geschiedenis van 'onze' omgeving bij de rest van de Haarlemmermeer.
Dit heeft geresulteerd in 5 Verhalenpalen, als aanvulling op de reeds bestaande palen in de Haarlemmermeerpolder. Deze palen hebben een naam en zien er uit als meerpalen en hebben tekstplaten rondom. Deze palen staan bij “De Stompe Toren” (STOMP), op de Spaarndammerdijk (GEUS), bij Vinkebrug (VINK), op Ruigoord (RUIG) en bij het Qruquiusmuseum (VUUR). De palen gaan ook opgenomen worden in fietsroutes.
De onthulling door wethouder Ruigrok heeft op 29 november bij “De Stompe Toren” plaatsgevonden. Meer hierover kunt u vinden bij de rubriek ‘Wat gebeurde er?’ in deze Dorpskrant en op www.schakelsaandeketting.nl

Er is tweemaal een bijeenkomst bijgewoond van de ORS (Omgevingsraad Schiphol). Zoals bekend mag Schiphol van het kabinet vanaf 2021 onder voorwaarden stapsgewijs groeien naar maximaal 540.000 vluchten. Een belangrijke voorwaarde is de vermindering van de overlast voor de bewoners. Echter hoe deze overlast gemeten wordt, is niet duidelijk.
Geluid en vervuiling worden ook door andere bronnen dan vliegtuigen in de omgeving gecreëerd en welke deel komt dan voor rekening van de luchtvaartsector. Er wordt nu hard gewerkt binnen de ORS om een nulmeting te vervaardigen als referentie en daarmee de bevindingen in de toekomst te kunnen vergelijken.

Een ander belangrijk onderwerp in deze periode is de afsluiting van de Spaarndammerdijk (Hogedijk) tussen Spaarndam en Halfweg. Deze verbindingsweg wordt door de gemeente als onveilig beoordeeld en is daarom direct afgesloten voor het auto- en motorverkeer.
De verwachting is, dat dan over een jaar de herstelwerkzaamheden kunnen starten en de weg over 2 jaar weer opengesteld wordt. Ondanks dat de rijweg onlangs nog een grote opknapbeurt heeft gehad, vertoont het wegdek scheuren en moet dit nu grondig aangepakt worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ondergrond (de dijk) in goede staat verkeert.
Ons beeld is, dat er op deze dijk relatief weinig ongevallen plaatsvinden en de onveiligheid wel meevalt. Natuurlijk moet er onderhoud uitgevoerd worden aan het wegdek, maar houd de afsluiting van deze belangrijke verbindings- en ontsluitingsweg zo kort mogelijk. Een gefaseerde afsluiting tijdens de herstelwerkzaamheden is misschien wel de beste optie.
Overigens zijn de voorgestelde omleidingsroutes nog veel onveiliger. De uitspraak van de bijgewoonde hoorzitting is er nog niet, maar de geplaatste verkeersborden spreken al voor zich.

Tot slot wenst het bestuur u allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en dankt u voor het gestelde vertrouwen in het bestuur. We hopen u weer te ontmoeten bij de Jaarvergadering op 10 februari 2020.

 

Namens het bestuur,

Theo Vink

* * *