vergadering21

Vanaf half maart zijn ook wij overvallen door het Covid-19 virus, beter bekend als het Coronavirus. De gevolgen hiervan waren, dat de sociale activiteiten geheel stil vielen en bijeenkomsten verboden werden. Een ervaring, die voor velen nieuw en ingrijpend was. Hierdoor zijn er in deze periode geen bestuursvergaderingen geweest. Ook voor de komende tijd gelden er nog strikte regels voor het samenkomen van personen. Digitale vergaderingen zullen daarom bij ons bestuur uitgeprobeerd gaan worden. Toch zijn er via mailverkeer en telefonisch contact enkele onderwerpen binnen het bestuur behandeld. Die onderwerpen willen met u delen.

We hebben vanuit de Dorpsvereniging een 3-tal zienswijzen ingestuurd.

Eén bezwaarschrift betrof de bomenkap langs het spoor in de Veerpolder. In de kapvergunning stond, dat het om het knotten en snoeien van een 50-tal bomen betrof, maar niemand kon ons vertellen wat er echt gaat gebeuren. Natuurlijk moet het treinverkeer niet in gevaar komen, maar een groene buffer met ecologische waarde willen we in onze omgeving niet zo maar kwijt.

Een tweede zienswijze hebben we op het concept van de ‘Provinciale Omgevingswet 2020’ ingediend. Hierin wordt een basisstuk voor de ontwikkeling en bestemming van de provincie beschreven. Met name de fauna en flora worden hierin belicht, maar ook de uitbreidingsplannen, bouwlocaties, industrie, preferente windmolenlocaties etc. Met dit beleidsstuk kunnen de gemeenten rekening houden bij toekomstige ontwikkelingen. Bij een aantal uitgangspunten hadden wij onze bedenkingen voor de regio waarin we wonen.

De derde zienswijze betrof het ‘Bestemmingsplan Datacenterbeleid’ van de gemeente. In 2019 is er in Haarlemmermeer en Amsterdam een bouwstop ingesteld voor nieuwe datacenters. Dit om de ongebreidelde groei van grote dozen in het landschap (zoals in PolanenPark) te kunnen reguleren. Wij hebben opmerkingen gemaakt op het voorontwerp, met name op het deel dat over PolanenPark gaat.

Met de gemeente is er éénmaal een management beheersoverleg geweest. Omdat Jarno Kamphuis geheel vrijgemaakt is voor de te treffen maatregelen ten gevolge van het Corona-virus, hebben we het overleg met de assistent-gebiedsmanager gevoerd. Vanwege personele wijzigingen binnen de gemeente is dat voor ons gebied Peter de Waard geworden. Echter, dit overleg was ook digitaal en kende de nodige inbelproblemen voor de deelnemers. Het overleg was dan ook meer een kennismaking. De lijst met nog openstaande aandachtspunten wordt door Chris nog een keer apart met Peter doorgenomen. Hij weet nu wat er allemaal nog afgehandeld moet worden en zal hiermee aan de slag gaan.

Ondanks dat het vliegverkeer bijna stilgevallen is, zijn in de overleggen met Schiphol de te vermelden zaken gepasseerd. Helaas heeft Gerard Jägers zijn rol als clustervertegenwoordiger opgezegd. Dit vinden we erg jammer, omdat hij zelf midden in het gebied woont en volgens ons deze rol supergoed vervulde. Het valt niet mee om er, met zoveel verschillende meningen, één verhaal van te maken en toch alle vertegenwoordigers uit het gebied tevreden te stellen. Deze materie vraagt nu eenmaal om onderlinge compromissen te bereiken en gezamenlijk te blijven optrekken tegenover Schiphol.

Inmiddels is er een nieuwe clustervertegenwoordiger gekozen, Wil Spaanderman. De eerste digitale vergaderingen zijn geweest en we zien, dat het aantal deelnemers dan heel klein wordt. De vraag is dan ook of de rest mee kan beslissen. Toch spelen er weer belangrijke onderwerpen, zoals wat wij belangrijk vinden in onze regio: de beperkende maatregelen tegen de overlast van Schiphol in onze regio. We zijn hier nog tijdens het opstellen van dit bericht mee bezig.

Daarnaast volgen de bestuursleden ook andere vergunningsaanvragen en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing van het Rottepolderplein en de vervanging van het wegdek op de Spaarndammerdijk.

Tot slot is het maar de vraag wat we kunnen ondernemen in de komende periode met de Corona-maatregelen. Met de 1½m. wet en een beperkt aantal deelnemers bij bijeenkomsten, verwachten wij dat de aangekondigde barbecue dit najaar niet door zal gaan. Jammer, maar deze zal dan doorschuiven naar volgend jaar en we hopen u hierover snel te kunnen berichten.

Als u hulp nodig hebt, als gevolg van het Coronavirus, laat dit dan weten via één van de bestuursleden. Wij kunnen dan kijken hoe en via wie er hulp geboden kan worden.

 

HELP

Dat we op zoek zijn naar bestuursleden, dat weet u zo langzamerhand wel. Maar waar we ook behoefte aan hebben, is aan bewoners die geen bestuurslid willen zijn, maar die ons wel willen helpen met bepaalde dossiers. Dat zou ons erg ontlasten. Denk daarbij aan:

∗ de Schiphol problematiek,

∗ contacten met het Recreatieschap,

∗ aandacht voor Maatschappelijk werk, Welzijn en Gezondheid,

∗ Oostpoortplannen van Haarlem etc.

Net waar u veel kennis van heeft of interesse in heeft. U kunt zich oriënteren/aanmelden bij één van de bestuursleden, zie de infopagina in deze krant.

 

Namens het bestuur,

Theo Vink