Vergadering24

De Algemene Ledenvergadering

Bij de uitgave van de vorige Dorpskrant hadden we de hoop dat het mogelijk zou zijn om in het 2e kwartaal de Algemene Leden Vergadering te kunnen organiseren. Inmiddels weten we, dat dit niet haalbaar is.

In verband met het jaarverslag en de financiële verantwoording dient de ALV vóór 1 juli plaats te vinden. Wij denken na over een formule hoe en wanneer we dit dan kunnen organiseren. Het jaarverslag en de jaarrekening zullen we dan ook niet live presenteren. Deze worden dan in de volgende Dorpskrant gepubliceerd, waarop dan ook gereageerd kan worden.

 

Bestuursberichten

Het begint haast eentonig te worden, maar ook het eerste kwartaal van 2021 is door Corona een rustige periode geweest, Nog steeds is er minimaal fysiek contact tussen de bestuursleden en geschiedt de noodzakelijke communicatie via de mail, telefonisch of digitaal overleg met video-verbinding. Er is ook maar weer één digitale bestuursvergadering gehouden met het voltallige bestuur. Deze techniek lijkt steeds meer door de deelnemers beheerst te worden en wordt er ordelijk overleg gevoerd.

Is er dan niets gebeurd in het 1e kwartaal? Nee hoor, er zijn evengoed diverse overleggen geweest, die dan wel anders dan anders zijn gehouden.

Er is met de bewonersvertegenwoordigers van Schiphol digitaal vergaderd. Hoewel het niet duidelijk is of de ORS nog heel actief is, zijn de vertegenwoordigers van het buitengebied Polderbaan dat wel. Het vraagt een lange adem om steeds tegengas te geven tegen de capaciteitsvergroting van Schiphol, met de daarmee gepaard gaande toename van overlast in onze omgeving. De herindeling van het luchtruim is onlangs bekend gemaakt en hebben we gezamenlijk onze bezwaar hierop ingediend. Of het allemaal wat zal uitmaken is nog maar de vraag, maar als we niets doen laten we zeker een kans voorbij gaan. Zie ook het artikel van Gerard Jägers elders in deze Dorpskrant.

Half maart staat er ook nog een beheers- en managementoverleg gepland met de gemeente. Hierin worden veel lokale onderwerpen behandeld, zoals als verkeer, zwerfafval, openbare verlichting, onderhoud wegen en parkeren bij school. Ter voorbereiding heeft onze secretaris al overleg gehad met Peter de Waard, de assistent gebiedsmanager voor deze regio, over de acties van de lopende onderwerpen. In het managementoverleg worden ook de ontwikkelingen van de grote steden ten westen en oosten van ons benoemd. De gemaakte afspraken en toezeggingen zijn ten tijde van het drukken van deze krant nog niet bekend.

In het afgelopen kwartaal zijn er vanuit de Dorpsvereniging twee zienswijzen (bezwaren en bedenkingen) uitgegaan op gemeentelijke plannen. Dat zijn vaak dikke pakken papier, waar we ons doorheen moeten worstelen.

Het eerste plan betreft de zienswijze op “Concept Beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring’, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer”. Een naam, die bijna net zo lang is als de Ringvaart en beschrijft hoe men de leefomgeving van de Ringvaart wil verbeteren. Er staat uiteraard weinig in over onze omgeving, maar op het plan voor een fietsbrug over de Ringvaart achter “De Zoete Inval” hebben we positief gereageerd.

Het tweede plan betreft een zienswijze op “Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050”. Dit beschrijft globaal, hoe de stad er in 2050 uit zou moeten zien. In dit document staat o.a. de optie om de haven van Amsterdam uit te breiden naar de Houtrakpolder. Wij hebben uiteraard bezwaar gemaakt tegen deze beslaglegging op grondgebied buiten hun gemeentegrenzen. Als de Houtrak haven wordt, kunnen de Amsterdammers niet meer recreëren. Dat zou ook jammer zijn.

Ook de ontwikkelingen en uitbreidingen in het Polanenpark zijn voor ons dorp van groot belang. Waar hebben we overlast van en wat brengt de toekomst?

Daartoe is er weer een overleg geweest met de vertegenwoordigers van SADC (Schiphol Area Development Company); natuurlijk worden de actuele kandidaten voor nieuwe percelen niet bekend gemaakt, maar wordt er wel serieus naar onze klachten en zorgen geluisterd. En zo mogelijk ook acties op genomen om deze weer op te lossen.

Tot slot kan ik u meegeven dat we nog bezig zijn met het aanpassen van de statuten van de Dorpsvereniging. Niet alleen de wens tot modernisering is hiervoor de aanleiding, maar ook omdat per 1 juli a.s. een nieuwe wet, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), ons tot aanpassingen dwingt. Een deskundig controle van de nieuwe versie lijkt dan ook noodzakelijk. We hebben dit met de gemeente besproken, of zij deskundigen hebben die ons (en ook andere dorpsraden) hierin kunnen adviseren.

Als laatste wensen we u nog sterkte toe tijdens de pandemie en blijf vooral gezond. Mocht u hulp nodig hebben als gevolg van de coronacrisis, laat dit dan weten via één van de bestuursleden. Wij kunnen dan kijken hoe en via wie er hulp geboden kan worden.

Namens het bestuur,

Theo Vink

 

 

HELP

Dat we op zoek zijn naar bestuursleden, dat weet u zo langzamerhand wel. Maar waar we ook behoefte aan hebben, is aan bewoners die geen bestuurslid willen zijn, maar die ons wel willen helpen met bepaalde dossiers. Dat zou ons erg ontlasten. Denk daarbij aan:

∗ de Schiphol problematiek,

∗ contacten met het Recreatieschap,

∗ aandacht voor Maatschappelijk werk, Welzijn en Gezondheid,

∗ Oostpoortplannen van Haarlem etc.

Net waar u veel kennis van heeft of interesse in heeft. U kunt zich oriënteren/aanmelden bij één van de bestuursleden, zie de infopagina in deze krant.

 

Namens het bestuur,

Theo Vink