Notulen van de jaarvergadering Dorpsvereniging dd 8 februari 2016

 

1 - Opening

De voorzitter Theo Vink opent de vergadering met het verwelkomen van de aanwezigen met name Wethouder Graal en enkele leden van de politieke partijen, de dames Vink en Breed en de heren Van Dijk en Koelman.
De voorzitter dankt de Zoete Inval voor het ter beschikking stellen en inrichten van de zaal. De gebruikelijke kopjes koffie, het gebakje en een consumptie worden u aangeboden door de Dorpsvereniging.

Theo zegt blij te zijn met de opkomst van de leden en niet leden. Hopelijk willen de leden die nog geen lid zijn wel lid worden voor € 18,50 per jaar. De contributie wordt wel iets verhoogd in toekomst. Daarnaast krijgt u ook 4 x de Dorpskrant bij u thuisbezorgd (indien mogelijk zonder portokosten).

De contributie proberen we zo laag mogelijk te houden, hetgeen alleen maar lukt met giften, inspanning van leden en zo laag mogelijke kosten.
De penningmeester zal hier nog een toelichting op geven.

Theo vraagt aandacht voor de aanbreng van nieuwe leden. Dit kan ook buiten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de dorpskrant kan per post verstuurd worden, echter worden de portokosten doorberekend in de contributie van het betreffende nieuwe lid. Ook wordt uw inspanning bij eventuele evenementen ten zeerste gewaardeerd.

 

2 - Jaarverslag over 2015.

Secretaris Chris Buzink leest het jaarverslag over 2015 voor. De tekst vind u via de link.

 

3- Jaarrede van de voorzitter, Theo Vink

3.1 Toekomst van de gemeente.

De toekomst van de gemeente blijven we volgen en waar mogelijk gebruik maken van inspraak bij de diverse mogelijkheden.

Onlangs hebben wij op uitnodiging van de gemeente een presentatie gehouden voor de zes voorgeselecteerde gemeenten. Hierin hebben we kunnen vertellen wie wij zijn, welke de belangrijke onderwerpen voor de lokale bewoners zijn en wat we niet willen missen, zoals leefbaarheid voor het dorp, goede wegen van en naar de dorpen voor auto en fiets, minimaal sluipverkeer, betaalbare woningen voor alle generaties en afspraken bij de ontwikkeling van het Polanenpark.

3.2 Jubileum

Er is een feestcommissie bezig, die zich gaat beraden over een evenement ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de Dorpsvereniging dit jaar.

3.3 Schiphol

Wij blijven meepraten in het clusteroverleg van de Polderbaan vanuit twee belangengroepen: de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Vereniging Dorpsbelang Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daardoor hebben wij twee kiesmannen, vertegenwoordigers, Gerard de Vries en Theo Vink. De ORS (Omgeving Raad Schiphol) vervangt het Aldersoverleg Schiphol en de CROS.

Belangrijks is at het economisch belang van Schiphol en de hinder in de omgeving van Schiphol met elkaar in evenwicht moeten blijven. Aandacht voor de kiesmannen is de communicatie van en naar onze achterban. Blijf in ieder geval de website van de ORS volgen. Heeft u aandachtspunten, vertel het ons, zodat wij deze naar voren kunnen brengen.

3.4 Waar willen wij ons het komende jaar op richten.

- de groei van Polanenpark.
- de ontsluiting van SpaarneBuiten- De Liedeweg wordt opgeknapt en aangepast om de veiligheid voldoende te kunnen waarborgen. De Lagedijk is al opgeknapt. Het knelpunt zit nog in de passage van Penningsveer. Hoe groot dit probleem zal gaan worden en welke oplossing hier het best bij past dient nog nader onderzocht te worden.
- Het pakket asfalt wat op de Liedeweg is gekomen heeft eenieder verrast. Hopelijk wordt het allemaal netjes aangesloten op de aangrenzende opritten en percelen.
- Verder zullen we de invulling van het terrein van Renautic en Molenaar volgen en eventuele bouwplannen toetsen aan het dorpskarakter. Ook ander bouwplannen blijven we volgen en bij gevaar voor het dorpsaanzicht zullen we in overleg treden met gemeente en betrokkenen.
- De ontwikkelingen van het havengebied Amsterdam blijven volgen en waar nodig zullen wij onze stem laten horen.
- Volg ons op onze website, daar vindt u onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u hier en op Facebook uw ideeën en suggesties kwijt.
- U bent als onze trouwe leden onze ambassadeurs en willen wij u graag betrekken bij een hopelijk ledengroei, d.m.v. een cadeaubon voor een lidmaatschap van één jaar, inclusief vier dorpskranten.

 

4 - Verslag van de penningmeester, Gerard de Vries

Gerard geeft elders in Dorpskrant 140 een toelichting.

 

5 - Verslag kascommissie

Joep van Opzeeland doet verslag.
Mida Koelman heeft de kas gecontroleerd en de declaraties zijn gecheckt.
De boekhouding was duidelijk, de penningmeester wordt bedankt.
De kascommissie verleent de penningmeester decharge.
De vergadering stemt onder luid applaus voor Gerard hiermede in.

6 - Benoeming reserve lid kascommissie.

Onder dankzegging verlaat Mida de kascommissie en wordt Anita van Opzeeland het nieuwe reservelid, waarbij de kascommissie nu bestaat uit:
- Joep van Opzeeland
- Cees van Kippersluis
- Anita van Opzeeland (reservelid)

 

7 - Mutaties bestuursleden:

Gerard de Vries en Mieke Houtkamp zijn aftredend als bestuurslid, maar hebben zich beiden herkiesbaar gesteld.
Hiervan wordt onder applaus gebruik gemaakt, waardoor Gerard en Mieke herkozen worden.

 

8 - Verslag IJsclub de Liede:

Petra Spierings geeft een kort verslag, daar het vier jaar geleden is dat er voor de laatste keer ijs lag.
Wel wordt er achter de schermen nog hard gewerkt, waarbij Chris als secretaris heeft aangegeven te willen afbouwen. De ijsclub is nog zoekende naar een nieuwe secretaris.
Mark is nu ad-interim secretaris totdat er een nieuwe gevonden is.
Verder valt er niets te melden en is het wachten op de vorst.

 

9 - Oranjevereniging

Carina van Schie geeft een verslag van de geslaagde koningsdag van 2015, waarvan er foto’s op het scherm worden vertoond.
De burgemeester heeft op de fiets met blikken achter zich aan deze koningsdag geopend. Dit gezien het feit, dat het huidige comité vijf jaar bestond.
Jan van Schie werd op deze dag nogmaals in het zonnetje gezet vanwege zijn koninklijke onderscheiding.
Er is een extra tent aangeschaft, welke voor nog meer gezelligheid moet zorgen.
De kascontrole door Jan van Schie was oké.

Het thema van 2016 is: kastelen, ridders en draken, sprookjesachtig met een optocht van versierde fietsen. Hopelijk dat u meeloopt met de optocht.
Op de facebookpagina van de Oranjevereniging is alles te lezen over de activiteiten en worden er foto’s op geplaatst.

Carina sluit af met een: hopelijk tot ziens op de Koningsdag!!!

 

10 - De Stoep

Elly Van Schie doet verslag.
De Stoep bestaat dit jaar 18 jaar.

Wat gebeurd er in de Stoep?
- Klaverjassen
- Koffiedrinken door koor, mensen die de tuin onderhouden, vergaderingen,
koffiedrinken uit de kerk, jeu de boules, overleg van politieke partijen e.d.
- Er is een nieuwe C.V. ketel geïnstalleerd.
- De Jeu de Boules banen zijn nog niet helemaal ideaal, maar de spelers spelen door.
- Men is op zoek naar een oude telefoon cel voor een bibliotheek.
- Elly vraagt ook aandacht voor de fooienpot voor de vrijwilligers. Zonder deze
vrijwilligers zouden er geen activiteiten in de Stoep gehouden kunnen worden.
- Voor 2016 zijn er geen grote plannen.

De voorzitter wil van de gelegenheid gebruik maken om Elly en de vele vrijwilligers van de Stoep dank te zeggen voor hun vele werk waardoor zij de Stoep “draaiende”houden.

 

11 - PCI, Parochiële Charitas Instelling.

Cees van Kippersluis geeft een uiteenzetting over de activiteiten van de PCI.
De PCI probeert mensen in nood een helpende hand toe te steken, doneert aan erkende goede doelen en heeft dit jaar voor de vierde keer een geslaagde kerstlunch georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden in onze gemeenschap. De bezoekersgroep bezoekt de ouderen en zieken thuis of in ziekenhuis/instelling en verzorgt een kaart of attentie bij ziekte en verjaardag.

Voor de kerstlunch hebben zij een donatie ontvangen van “Meerlanden” Afvalverwerking. Ook kunt u op bepaalde tijdstippen gratis compost afhalen van de “Meerlanden”. Dit wordt via de media meestal aangekondigd.

Ook is er een breiclub actief die breien voor de arme landen.
Cees doet in deze vergadering een oproep voor de broodnodige breiwol, om met deze actie te kunnen doorgaan.

Op 19 maart a.s. is er weer de kledinginzameling bij de Stoep voor mensen in nood.

 

12 - Rondvraag

- Cees van der Kippersluis dankt het bestuur voor hun inzet en geeft hen een compliment voor hun “goede” bezigheden, waarop een applaus volgt.
Het bestuur is zeer blij met dit compliment van haar leden.

- Anita van Opzeeland vraagt nog een tweetal commissieleden voor de kascommissie van de Oranjevereniging.
Gerard de Vries en Mieke Houtkamp hebben zich beschikbaar gesteld en worden derhalve aangesteld.

 

13 - Pauze.

In de pauze worden er onder dankzegging voor hun hulp een kleine attentie uitgereikt aan de vele vrijwilligers en genieten de aanwezigen van een consumptie.

Op de tafel achter in de zaal liggen nog een aantal verkrijgbare items t.w.:
- Boekje Les aan de Lie ad € 5,-- per stuk
- Verzilverde theelepeltjes (schopjes) van het jubileum van 550 jaar Verenigde Binnenpolders ad € 3,-- per stuk.
- Enkele exemplaren van de Dorpskrant ter inzage voor nieuwe leden
- Cadeaubonnen voor buren en (on)bekenden voor één jaar, om hen zo kennis te laten maken met onze Dorpsvereniging.

 

14 - Presentatie van Meerlanden

De heren Joost Biemans en Simon v.d. Schouw zijn aanwezig vanuit de “Meerlanden”.
Meerlanden wil duurzaam werken en maatschappelijk betrokken zijn o.a. door:
- groen gas
- CO2 water en stralen
- Gratis uitdelen van compost

Dhr. Simon v.d. Schouw geeft een presentatie over de activiteiten van de Meerlanden zoals afvalinzameling, reiniging, gladheidsbestrijding·en beheer openbare ruimte. Vanavond geven zij een toelichting op:
- Landelijk beleid en doelstellingen
- Afvalinzameling Haarlemmerliede en Spaarnwoude

- Inzamelvarianten naar een betere afvalscheiding

 

15 Einde

Ook dankt Theo alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna er als afsluiting nog een gezellig samenzijn is.

.