Notulen van de jaarvergadering dorpsvereniging dd 13 februari 2017

 

1/2 - Opening en Mededelingen

De voorzitter Theo Vink opent de vergadering met het verwelkomen van de aanwezigen met name enkele leden van de politieke partijen, dhr. H. Koelman en mevr. I. Vink.

De voorzitter dankt de Zoete Inval voor het ter beschikking stellen en inrichten van de zaal. De gebruikelijke kopjes koffie, het gebakje en een consumptie worden u aangeboden door de Dorpsvereniging.
 

3 - Jaarverslag secretaris

Secretaris Chris Buzink leest het jaarverslag over 2016 voor. De tekst vind u via de link.
 

4 - Jaarrede van de voorzitter, Theo Vink

4.1 Toekomst van de gemeente.

Het fusieproces van de gemeente komt een volgende fase. In juni van dit jaar zal de provincie het herverdelingsadvies aan de aan het ministerie van Binnenlandse Zaken aanbieden. In 2018 zal de gemeente H&S al intensief gaan samenwerken met de gemeente Haarlemmermeer, waarna in 2019 de fusie helemaal gerealiseerd worden.

4.2 Schiphol

Het maximale aantal vliegbewegingen van 500.000 voor 2020 uit het Aldersakkoord lijkt al in 2017 bereikt te worden. Daarnaast laat de prognose voor 2017 zien dat het aantal nachtvluchten het afgesproken maximum van 29000 overschreden zal worden.
Ook baart ons het aantal afwijkende routes ons zorgen. We zien steeds meer vliegtuigen over Haarlemmerliede gaan, die uit onbekende richtingen vandaan komen. Kortom laten we waakzaam blijven op de ontwikkelingen van het vliegverkeer.
Blijf in ieder geval de website van ORS (Omgevings Raad Schiphol) volgen.

4.3 Waar willen wij ons het komende jaar op richten.

- De groei van Polanenpark goed blijven volgen.

- De ontsluiting van Spaarne Buiten. Hoewel de Liedeweg en Lagedijk opgeknapt en aangepast zijn, zit onze zorg nog in de passage in Penningsveer.

- De ontwikkeling Penningsveer met betrekking tot de invulling van het terreinen van Renautic en Molenaar.

- We willen ook dit jaar weer nieuwe leden werven. We zien enkele nieuwe bewoners zich in ons dorp vestigen. Een leuk welkomstcadeau voor hen? Een cadeaubon voor lidmaatschap van de Dorpsvereniging. Dit geschenk kost slechts € 18,50 en vergoedt het eerste jaar van de contributie; hierna gaat het abonnement over naar de ontvanger (als deze dit wil). Deze cadeaubon kunt u bij een van de bestuursleden aanvragen.

- Door het aftreden van twee bestuursleden zijn we driftig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Om de lokale dekking van het bestuur in ons aandachtsgebied optimaal te houden, zien we deze het liefst uit de buurt van het Liewegje en Penningsveer komen, maar als het niet anders is, kan dat ook natuurlijk. Als u interesse heeft en het buurtbelang belangrijk vindt, neem dan contact op met één van de bestuursleden. U kunt altijd een periode mee proefdraaien en hierna een besluit nemen voor een bestuursfunctie van 3 jaar

Volg ons op facebook en onze website: dorpsvereniging.nl; daar vindt u onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u hier uw ideeën en suggesties kwijt.

4.4 Vragen:

Dhr. Kees Schouten wil even benadrukken dat inzake het parkeren rondom de school, de school een sleutel heeft om het parkeerterrein open te maken en af te sluiten en zij hiervan dan gebruik van kunnen maken. Hij hoopt op handhaving van de verkeersregels en het verkeersgedrag, .De voorzitter zegt toe dit punt weer op te pakken.

Dhr. Butte spreekt zijn complimenten uit over de aanpak van de Dorpsvereniging inzake het fusieproces van de Gemeente Haarlemmerliede. Vooral op het feit, dat de Dorpsraad van Spaarndam na de besluitvorming toch wil doorgaan voor een overgang naar de Gemeente Haarlem, moeten wij alert zijn, dat zij niet de dorpen Haarlemmerliede en Spaarnwoude hierin betrekken.
Op de vraag van de voorzitter aan de zaal of men de mening van de Dorpsraad Spaarndam deelt, wordt geen instemmende reactie ontvangen.
Dhr. Henk Koelman vult aan dat het behoud van de Groene Buffer als totaal bij Haarlemmermeer een belangrijke afweging is en Haarlemmermeer een zeer goed Kernenbeleid heeft.

4.5 Tot slot:

De voorzitter vraagt even een minuut stilte om Henk van Loenen te herdenken. Henk is van grote waarde geweest en heeft heel voor de Dorpsvereniging betekend.

 

5 - Verslag van de penningmeester, Gerard de Vries

Gerard geeft elders in deze dorpskrant een toelichting. Ondanks dat wij wel zorg hebben over de terugloop in het ledenbestand, wordt de contributie voor 2017 niet verhoogd.
 

6 - Verslag kascommissie

Joep van Opzeeland doet verslag. De boekhouding was duidelijk en kloppend, de penningmeester wordt bedankt. De kascommissie verleent de penningmeester decharge voor boekjaar 2016. De vergadering stemt onder luid applaus voor Gerard hiermede in.
 

7 - Benoeming reserve lid kascommissie.

Onder dankzegging en een presentje verlaat Joep de kascommissie en wordt Henk Koelman het nieuwe reservelid, waarbij de kascommissie nu bestaat uit:
- Cees van Kippersluis
- Anita van Opzeeland
- Henk Koelman (reservelid)
 

8 - Mutaties bestuursleden:

José Molenaar en Hans Wilms-Floet hebben tot onze spijt besloten het bestuur van onze Dorpsvereniging te verlaten. Theo bedankt beide bestuursleden heel hartelijk voor de tijd en activiteiten die zij voor onze Dorpsvereniging en voor ons dorp gedaan hebben en overhandigt hen een pen met inscriptie van de Dorpsvereniging.
De voorzitter, Theo Vink, heeft zich wederom herkiesbaar gesteld. Hij wordt onder luid applaus van de vergadering herkozen.
 

9 - Verslag IJsclub de Liede

Petra Spierings geeft een kort verslag. Er is een nieuwe penningmeesters aangesteld: Victor Diercks.
 

10 - Oranjevereniging

Carina van Schie geeft een verslag van de koningsdag van 2016, waarvan er foto’s op het scherm worden vertoond. Koningsdag in Haarlemmerliede komt tot stand met hulp van vele vrijwilligers en sponsoren.
Het thema voor 2017 is: Oud Hollands, met een goud randje vanwege het feit, dat Koning Willem Alexander 50 jaar wordt.
 

11 - De Stoep

Vera van der Aar doet verslag. Ook staat zij stil bij het overlijden van Henk van Loenen. Henk heeft o.a. heel erg ingezet voor de tot standkoming van De Stoep.
De Stoep wordt veel gebruikt voor o.a.:
- Kaarten (hier kunnen momenteel weer nieuwe kaarters aanschuiven)
- Koffiedrinken na de mis in de Kerk. (bijdrage door de koffiedrinkers loopt terug, wordt weleens vergeten).
- Jeu de Boules in de zomermaanden. (ook hier zijn nieuwe spelers hartelijk welkom).
Op 30 januari 2018 bestaat de Stoep 20 jaar en zal dit zeker gevierd gaan worden.
De financiële situatie van de Stoep is goed.
In 2017 wil men de parkeerverlichting aanpassen en een buiten-boekenkast plaatsen.
 

12 - PCI, Parochiële Charitas Instelling.

Mieke Houtkamp doet verslag over de PCI.
De PCI probeert mensen in nood een helpende hand toe te steken, doneert aan erkende goede doelen en heeft ook dit jaar weer een kerstlunch in de Zoete Inval georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden in onze gemeenschap. De bezoekersgroep bezoekt de ouderen en zieken thuis of in ziekenhuis/instelling en verzorgt een kaart of attentie bij ziekte en verjaardag.
Ook is er een breiclub actief die breien voor de arme landen.
Mieke doet een oproep voor de broodnodige breiwol, om met deze actie te kunnen doorgaan.
Deze wol kunt u of bij Mary van Opzeeland inleveren of in de Stoep afgeven.
Op 8 april is er weer de kledinginzameling bij de Stoep voor Mensen in Nood en Sam’s kledingaktie.

De voorzitter van dankt alle vrijwilligers van voornoemde verenigingen voor hun vele werk.

 

13 - Rondvraag

Dhr. A. Meijer vraagt of de Dorpsvereniging bekend is met de ontwikkelingen in het Fort Liebrug.
De voorzitter antwoordt dat het Recreatieschap op zoek is naar ondernemers die hun intrek willen nemen in het Fort en zij geld wil vrijmaken en subsidiegelden wil aanspreken voor het opknappen van het Fort. De dorpsvereniging zal het dorpsbelang inzake het verkeerstoename en het parkeren niet uit het oog verliezen.

Dhr. G. Jaegers: bewonersvertegenwoordiger voor Schiphol. Hij roept de vergadering op om hun geluid te laten horen bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt (Schiphol via tel.020-601 5555 of http://www.bezoekbas.nl)
De bewonersvertegenwoordigingen lobbyen bij de Tweede Kamer als tegengeluid voor de uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol en pleiten voor de verplaatsing van vakantievluchten (ook vluchten van budgetvliegmaatschappijen) naar Lelystad.

Mevr. De Kleuver merkt op dat het op de Lagedijk wel erg donker is en de verlichting niet werkt. Ook is dit op de Liedeweg nog het geval met een aantal palen.
Chris zal dit wederom met de gemeente opnemen.

Dhr. K. Schouten doet het verzoek, dat als er een mis in de Kerk is, om dan minder herrie buiten te maken.
Dit was met name het geval tijdens de herdenkingsdienst op Oudejaarsavond, die slechts een half uurtje duurde maar gedurende deze mis er buiten volop knallend vuurwerk werd afgeschoten. (Frappant detail: na deze mis was het buiten stil). Wellicht kunnen de aanwezigen kinderen en inwonenden hierop even attenderen bij komende gelegenheden.

Gerard van Opzeeland: Er is sprake van ca 73 dagen festival bij de Veerplas, dit levert geld op voor de Gemeente Haarlem.
Uit de zaal antwoordt mevr. Mida Koelman dat het plan nog niet bij de omgevingsvergunningen aanvragen vermeld staat. Het plan ligt vanaf 17 februari a.s. ter inzage en zij adviseert uw stem te laten gelden.

Dhr. W. van Schie zegt dat het spreekuur van de Burgemeester en Wethouders niet meer gehouden wordt.
De voorzitter antwoordt dat dit wel kan na een telefonische afspraak en dat Wethouder Bob Graal bereid is om ook bij de inwoners thuis langs te komen.

 

14 - Pauze.

In de pauze worden er onder dankzegging voor hun hulp een kleine attentie uitgereikt aan de vele vrijwilligers (zoals bezorgers en redactie) en genieten de aanwezigen van een consumptie.

 

15 - Voordracht Brandpreventie

Onze dorpsgenoot dhr. Jan Lagas van de Brandweer Kennemerland geeft een presentatie over brandpreventie. Aan de hand van een film laat hij enige voorbeelden zien hoe makkelijk brand thuis kan ontstaan, allemaal zeer herkenbare oorzaken, waarbij de noodzaak van rookmelders en koolmonoxidemeters duidelijk naar voren komt..
Hij deelt kaarten uit voor een gratis woningcheck inzake de brandveiligheid, waarbij u dan een gratis rookmelder zult krijgen.
Helaas zijn niet alle rookmelders en koolmonoxidemeters goedgekeurd. In Nederland mogen alleen goedgekeurde melders en meters verkocht worden.
De goedgekeurde melders en meters vindt u ook in deze Dorpskrant.

Jan wordt door de voorzitter met een flesje wijn hartelijk bedankt voor zijn leerzame presentatie.
 

16 - Einde

Theo dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna er als afsluiting nog een gezellig samenzijn is.

 

(Notulist: Mieke Houtkamp-Vink)