(Voorlopige) Notulen van de jaarvergadering dorpsvereniging dd 12 februari 2018

1. Opening

● De voorzitter Theo Vink opent de vergadering met het verwelkomen van de aanwezigen.
Vanuit de gemeente zijn aanwezig Wethouder B. Graal en raadslid I. Vink.
(om 21.00 uur sluiten de raadsleden, D. Kerkhoff, G. Wehkamp, H. Werner en Th. Heeze aan).

● De voorzitter dankt de Zoete Inval voor het ter beschikking stellen en inrichten van de zaal. De gebruikelijke kopjes koffie, het gebakje en een consumptie worden u aangeboden door de Dorpsvereniging.

● De voorzitter is blij met de grote opkomst en verwacht dat eventuele aanwezigen die nog geen lid zijn, de dorpsvereniging willen ondersteunen en lid willen worden. Voor maar € 19 per jaar krijgt u ook nog eens elk kwartaal de vernieuwde dorpskrant thuis bezorgd, als dit zonder verdere portokosten kan worden uitgevoerd.

● De Dorpsvereniging heeft cadeaubonnen voor een lidmaatschap van een jaar om deze aan familie of nieuwe buren te geven.
Na dit jaar gaat het lidmaatschap automatisch over naar het nieuwe lid.
Mocht u deze cadeaubon willen geven, dan kunt u onze bestuursleden aanschieten.
 

2. De secretaris Chris Buzink doet het jaarverslag over 2017.

Secretaris Chris Buzink leest het jaarverslag over 2017 voor. De tekst vind u via de link.
 

3. Jaarrede van de voorzitter, Theo Vink

● Deze vergadering is de laatste keer onder de vlag van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarmee komt er een eind de periode dat onze Dorpsvereniging dezelfde naam draagt als de gemeente.
Vanaf volgend jaar zal dit dus meer de aanduiding worden voor welke dorpskernen we actief zijn.
De doelstelling van de Dorpsvereniging blijft ongewijzigd: stimuleren van de saamhorigheid en attenderen van bewoners van belangrijke toekomstige wijzigingen, betrekking hebbend op de directe omgeving.

● Tussen de gemeenteambtenaren van onze huidige gemeente en de Gemeente Haarlemmermeer is er al een intense samenwerking.
Wij vertrouwen erop dat de aandacht naar bewoners en de communicatie met de Gemeente via de ons bekende korte lijnen hopelijk ook na de fusie zo blijft doorgaan.
Het besluit inzake de fusie met de Gemeente Haarlemmermeer is al bekrachtigd door de Provincie. Hierop is de fusie verder doorontwikkeld met de gemeente Haarlemmermeer.
Theo, vergezeld door Gerard, heeft spreektijd gehad tijdens de "Hoorzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken" in de Tweede Kamer over de gemeentelijke herindeling, waarbij hij de waardering uitgesproken heeft over het gelopen fusieproces naar de samenvoeging van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer.
De vele toegankelijke bijeenkomsten, zoals "de ronde tafelgesprekken', “de experttafels", de openbare commissie- en raadsvergaderingen, het e-debat, de online gehouden enquête en de presentaties en kennismakingsbijeenkomst met 3 overgebleven mogelijke fusiegemeenten, hebben de bewoners en ander betrokken partijen ruim de gelegenheid gegeven om hun mening en voorkeur kenbaar te maken.

• De Dorpsvereniging heeft onlangs nog een keer de weg naar de toekomstige fusie van de gemeenten als open en transparant gewaardeerd en de bestaande gemeentegrenzen aan te houden. Dit besluit was al democratisch genomen op lokaal politiek niveau en bekrachtigd door de Provincie. Hierop is de fusie verder doorontwikkeld met de gemeente Haarlemmermeer. We zien veel direct sociale verbindingen liggen tussen Spaarndam-Oost en onze dorpskernen Haarlemmerliede, Penningsveer en Spaarnwoude. Voorbeelden zijn sportfaciliteiten, kerk, huis- en tandarts en supermarkt.
De discussie over een eventuele grenscorrectie tussen de nieuwe gemeente is door de Dorpsraad Spaardam nog een keer op het landelijke politieke niveau gebracht door een verzoekschrift in te dienen bij de 2e kamer en wil dat Spaarndam-Oost onder de gemeente Haarlem gaat vallen. Mogelijk heeft de Dorpsraad Spaarndam de gevolgen voor onze dorpen niet of onvoldoende meegewogen. Laten we hopen dat in toekomst de Dorpsraad Spaarndam vooraf overleg voert met over dit soort initiatieven. Wij staan daar voor open.

● Dhr. H. Koelman memoreert aan het feit dat al sinds 1927 Spaarndam West in de gemeente Haarlem en Spaarndam-Oost tot de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude behoorden en dat de scheiding dus een historisch feit is.

● De parkeergelegenheid nabij de school wordt binnenkort uitgebreid. In overleg met de aangrenzende bewoners is er voor uitbreiding parkeren langs de Liedeweg gekozen. De huidige grastegels zullen worden verbreed en verlengd in noordelijke richting.

● De drang naar groei van Schiphol blijft onze aandacht vragen. Het is alweer enkele jaren geleden dat wij als Doprsvereniging met twee belangengroepen laten meestemmen in het clusteroverleg van de polderbaan te weten “de dorpsvereniging H&S” en “Vereniging Dorpsbelang H&S”. De kiesmannen (vertegenwoordigers) zijn Gerard de Vries en Theo Vink. Dit jaar zullen de kiesmannen opnieuw gekozen moeten worden. Echter hoe dit georganiseerd zal worden is nog niet precies bepaald. Hier wordt nog volop overleg gevoerd. Op de website van ORS (omgevingsraad Schiphol) kunt u alles blijven volgen.

● Volgens de statuten kan het bestuur uit 7 personen bestaan. Er is nog een vacature in ons bestuur. Heeft u interesse? Neem contact met ons op!
U kunt altijd een periode mee proefdraaien en hierna een besluit nemen voor een bestuursfunctie van 3 jaar.

Waar willen wij ons het komende jaar op richten:

● De groei van Polanenpark. De economie trekt weer en we willen met nieuwe bedrijven voor de bouw in gesprek komen als goede buurman en afspraken maken over verkeershinder en andere overlast.

● De ontsluiting van Spaarndam. Naast het woonverkeer van en naar Spaarndam, wil de gemeente Haarlem het vrachtverkeer verbieden door Spaarndam-West. Op zich is de beperking voor aanwonenden hiervan begrijpelijk, echter is een alternatieve route door Haarlemmerliede, Penningsveer en Spaarnwoude zeer zeker niet wenselijk. Zeker nu de Liedeweg en Kerkweg afgelopen jaar opgeknapt en aangepast zijn.

● Verder zullen we de invulling van het terrein van Renautic en Molenaar volgen en eventuele bouwplannen toetsen aan het dorpskarakter. Ook andere bouwplannen blijven we volgen en als er gevaar voor het dorpsaanzicht zullen we in overleg treden met de gemeente en betrokkenen.

● De ontwikkelingen van plannen voor woningbouw in de Waarderpolder, op de rand van de gemeentegrens met ons dorp blijven we volgen en daar waar nodig zullen onze stem laten horen. Een goed verkeersplan voor verbod van sluipverkeer door onze dorpen kan hiervan een onderdeel uitmaken.

● Volg ons op de website: www.dorpsvereniging.nl; daar vindt u onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u hier uw ideeën en suggesties kwijt.

Dhr. Bernard Felix van de Wijkraad Parkwijk wil graag een uiteenzetting geven over de activiteiten van de Wijkraad Park en krijgt hiervoor van de voorzitter gelegenheid.

● De Wijkraad Parkwijk zet zich in voor een liftroltrap bij het Station Spaarnwoude, Park + Ride voorziening, een grote supermarkt in Haarlem Oost. Ook zet zij zich in tegen de bouw van ca. 8000 woningen in de Groene Zone. Er is goed overleg tussen Gemeente, Provincie, Wijkraad en Waarderpolder. De heer Felix zegt dat voor de inwoners van Haarlem zullen de komende gemeenteraadsverkiezingen in deze belangrijk zijn.
De Dorpsvereniging zal deze plannen zeer zeker volgen.

● Mevr. Wempe, Kerkweg Spaarnwoude.

Mevr. Wempe deelt mede dat zij niet meer met haar scootmobiel op de Kerkweg durft te rijden. De bermen zijn te laag ten opzichte van het asfalt en bij het passeren van auto’s is het gevaar groot, dat je naast de weg raakt met alle gevolgen van dien.
Kunnen hier grastegels geen oplossing bieden vraagt zij.
Ook vraagt zij aandacht voor de fietspaden, die dusdanig verzakt zijn, dat alleen het midden van het fietspad nog enigszins vlak is om op te kunnen rijden.
Wethouder Graal antwoordt dat het probleem bekend is en wordt behandeld.
Er was vooraf geen rekening gehouden met het feit, dat het asfalt behoorlijk omhoog moest ten aanzien van de bermen. Grastegels is geen optie. De oplossing moet gezocht worden in het ophogen van de bermen.

● Jose Molenaar vraagt aandacht voor de gladheid op de Liedeweg, ondanks dat er gestrooid is. Dhr. Graal antwoordt dat dit probleem bekend is en de oorzaak het strakke asfalt is.

● Dhr. Graal zegt dat ook wegzakken van de grastegels bekend is en dat dit komt doordat de onderliggende grond veengrond is.
Het antwoord op de vraag van dhr. H. van Schie, wanneer er iets aan gaat gebeuren moet dhr. Graal schuldig blijven.

● Dit jaar zal er weer een BBQ georganiseerd worden.
Een kleine bijdrage zal dan gevraagd worden.
 

4. Verslag van de penningmeester, Gerard de Vries

● Gerard geeft elders in deze dorpskrant een toelichting.

● Verslag kascommissie

Cees van Kippersluis doet op een “toepasselijke manier” verslag van de kascommissie, dit met een bruggetje naar de lezing omtrent het muskusrattenbeheer.
De boekhouding is op 31 januari in Huize De Vries gecontroleerd en Cees dankt de penningmeester voor zijn uitstekende werk.
De kascommissie verleent de penningmeester décharge voor 2017.
De vergadering stemt onder luid applaus voor Gerard hiermede in.
De kascommissie wordt hartelijk bedankt d.m.v. een presentje voor Cees.
De kascommissie bestaat voor 2018 uit:
- Anita van Opzeeland
- Henk Koelman
 

5. Aftredende bestuursleden:

● Chris Buzink en Mark van Nobelen worden onder luid applaus herkozen,
waarbij Chris de kanttekening heeft gemaakt dat hij op dit moment nog niet weet of hij de bestuursperiode van drie jaar zal volmaken.

● Frans Olyhoek stelt zich voor en wil graag de spreekbuis voor Penningsveer zijn.
Er worden geen bedenkingen ter tafel gebracht en wordt Frans ook onder applaus van de leden verwelkomt in het bestuur.
 

6. Ander verenigingen:

● Verslag IJsclub de Liede:
Petra Spierings informeert, dat dit jaar alle draaiboeken al uit de kast waren gehaald, maar het echter weer ging dooien. De IJsclub is op zoek naar een secretaris. Indien nodig is de vergaderingfrequentie slechts 1 a 2 maal per jaar.

Oranjevereniging
Carina van Schie geeft een verslag van de koningsdag van 2017, waarvan er foto’s op het scherm worden vertoond. Koningsdag in Haarlemmerliede komt tot stand met hulp van vele vrijwilligers en sponsoren, die Carina ook vanavond weer hartelijk dankt. Het is een samenzijn voor jong en oud. Carina vraagt versterking voor het bestuur/organisatie.
Carina verwijst naar de facebook pagina en de website van de Oranjevereniging Haarlemmerliede.
Het thema van 2018 is: “Beestenboel”.

● De Stoep
Mary van Opzeeland is de nieuwe beheerster en doet verslag.
Gistermiddag 11-02-2018 is het 20 jarig bestaan van de Stoep gevierd in de Zoete Inval, waarbij Elly van Schie erelid is geworden. Elly is bijna al deze 20 jaar beheerster van de Stoep geweest.

● De Stoep wordt veel gebruikt voor o.a.:
- Kaarten (hier kunnen momenteel weer nieuwe kaarters aanschuiven)
- Jeu de Boules in de zomermaanden. (ook hier zijn nieuwe spelers hartelijk welkom).
- De buitenbibliotheek aan de Stoep is in gebruik genomen. Hier kunt u gratis boeken lenen. De beheerster hiervan is Ria de Groot.

● PCI, Parochiële Charitas Instelling.
Cees van Kippersluis doet verslag over de activiteiten van de PCI.
Deze probeert mensen met (financiële) problemen een helpende hand toe te steken, doneert aan erkende goede doelen en probeert eenzaamheid onder onze inwoners te voorkomen. Ook dit jaar heeft de PCI daartoe weer een kerstlunch georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden in onze gemeenschap, dit jaar Bij Van Assema.
De bezoekersgroep bezoekt de ouderen en zieken thuis of in ziekenhuis/instelling en verzorgt een kaart of attentie bij ziekte en verjaardag.

● Ook is de breiclub nog steeds actief De dames breien voor de arme landen.
Cees doet een oproep voor breiwol, om met deze actie te kunnen doorgaan.
Deze wol kunt u of bij Mary van Opzeeland inleveren of in de Stoep afgeven.

● Eind maart is er weer de kledinginzameling bij de Stoep voor Mensen in Nood en Sam’s kledingaktie. Nadere informatie volgt. Sam's Kledingactie steunt ook met de opbrengst van de ingezamelde kleding Cordaid Mensen in Nood.

De voorzitter dankt alle vrijwilligers van voornoemde verenigingen voor hun vele werk.
 

7. Rondvraag

Kees Schouten:
Kees spreekt zijn bezorgdheid uit over het parkeren voor de school. Als de weg nog breder gemaakt wordt voorziet hij dat het nog gevaarlijker wordt.
Theo erkent dat het een complex probleem is. Er is geprobeerd rekening te houden met de omwonenden maar optimaal zal het nooit worden. De handhavers zullen gaan optreden en hopelijk gaan de ouders zich beter gedragen m.b.t. het parkeren.

Cees van Kippersluis deelt mede dat hij niet hoopt dat er rondom en bij de Veerpolder gebouwd gaat worden.
Bernard Felix antwoord dat de “Stichting behoud Groene Zone” bewerkstelligd heeft dat de Groene Zone nu een Archeologisch Rijksmonument is, waardoor de natuur behouden blijft.

Dhr. H. Werner vraagt het bestuur naar de vertegenwoordiging van de leden in Spaardam Oost.
Theo antwoordt dat voor de komst van dhr. Werner het standpunt van de Dorpsvereniging in deze al uiteengezet. De Dorpsvereniging maakt zich zorgen om onze sociale voorzieningen m.b.t. “Hartje Spaarndam”.

Mieke Houtkamp vraagt de aanwezigen naar hun ervaring met de bezorging van het Weekblad HC Nieuws.
Op de gehele Kerkweg in Spaarnwoude en deels in Penningsveer, wordt geen HC Nieuws bezorgd. Mieke zal dit doorgeven aan de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, daar deze bezig is dit in kaart te brengen.

De voorzitter attendeert de aanwezigen op de stembus voor het kiezen van de huisstijl van de nieuwe gemeente en beveelt dit bij de leden aan.
 

- Pauze.

In de pauze worden er onder dankzegging voor hun hulp een kleine attentie uitgereikt aan de vele vrijwilligers van de Dorpsvereniging en genieten de aanwezigen van een consumptie.
 

7. Spreker van de avond:
Dhr. Kees Schuit van Muskusrattenbeheer geeft een uiteenzetting van de jacht op de Muskusratten in onze omgeving.

Muskus- en beverratten graven uitgebreide gangenstelsels in dijken en oevers en vormen daardoor een bedreiging voor de waterveiligheid. De schade die door muskus- en beverratten veroorzaakt wordt, is op dit moment alleen te voorkomen door de muskusratpopulatie zo klein mogelijk te houden. Dit is een taak van de waterschappen.

Waterschappen proberen bij het bestrijden het dierenleed zoveel mogelijk te beperken en zijn daarom continu op zoek naar betere, efficiëntere vangmethoden. Ook wordt geïnvesteerd in de verdere professionalisering door opleidingen, een uniforme vangstregistratie en onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren.

Naast graverij door muskus- en beverratten graven ook bevers steeds meer in waterkeringen. De bever staat echter op de lijst van bedreigde diersoorten en wordt bovendien beschermd door de Wet Natuurbescherming. Maar als de waterveiligheid in het geding is, moeten de waterschappen wel maatregelen nemen. Over de wijze waarop wordt overlegd met de betrokken overheden en met de organisaties die zich inspannen om bevers weer terug in Nederland te krijgen.
 

8. Einde

Theo dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna er als afsluiting nog een gezellig samenzijn is.