De Notulen van de Jaarvergadering van de Dorpsvereniging 4 februari 2019

 

1. Opening.

De voorzitter Theo Vink verwelkomt alle aanwezigen m.n. name de gebiedsmanager van de gemeente, Jarno Kamphuis. Verder verwelkomen we de raadsleden Ingrid Vink van het CDA en Dicky Kerkhoff van de PVDA alsmede dhr. Nick Nijman, sociaal werker van MeerWaarde.

We zijn blij met de grote opkomst. We zien gelukkig dat we ook buiten de dorpen Haarlemmerliede en Spaarnwoude veel leden hebben. M.n. in Spaarndam Oost hebben we ca. 100 leden. Nogmaals, de doelstelling van de Dorpsvereniging blijft ongewijzigd: stimuleren van de saamhorigheid en attenderen van bewoners van belangrijke toekomstige wijzigingen, betrekking hebbend op de directe omgeving.

Ook stelt Theo het bestuur voor, dat bestaat uit:

Theo Vink (voorzitter) - Gerard de Vries (penningmeester) - Chris Buzink (secretaris) -
Mark van Nobelen - Mieke Houtkamp - Frans Olyhoek.

In de statuten is een minimum aantal bestuursleden van 7 voorgeschreven. Er zijn dus formeel te weinig bestuursleden. We zijn dus zoekende.

 

2. Jaarverslag door de secretaris.

Secretaris Chris Buzink leest het jaarverslag over 2018 voor. De tekst vind u via de link.

 

3. Jaarrede van de voorzitter, Theo Vink.

Hoewel de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is opgeheven blijven wij als Dorpsvereniging de naam Haarlemmerliede en Spaarnwoude dragen en waarborgen hiermee toch een stuk geschiedenis.

Op het initiatief van Tonny Kortekaas en Agnes van Loon en met de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude als sponsor, willen we een mozaïekbank als gedenkteken in ons dorpskern plaatsen. U hebt daarvan bericht ontvangen om mee te denken in het ontwerp en eventueel ook te helpen. Tonny geeft later op de avond een toelichting.

We zijn blij met de organisatiestructuur van gebiedsmanagers en contactpersonen bij de gemeente Haarlemmermeer. Ook het bestuur van de Dorpsvereniging kan een belangrijke verbindingsschakel vormen als dit gewenst is bij meer collectieve zaken. Als bestuur proberen we samen met de contactpersonen van dit deel van de gemeente de contactlijnen weer zo kort mogelijk te maken.

Samen met onze vm. gemeente zijn de nog openstaande acties benoemd en aan onze nieuwe gemeente overgedragen zoals de parkeergelegenheid nabij de school. Voor zover wij weten wordt dit binnenkort uitgebreid door extra parkeerplaatsen langs de Liedeweg. De huidige strook zal iets verbreed worden en verlengd worden tot de parkeerplaats bij de botenhelling. Ook het onderhoud van het nieuwe tegelwerk langs de Liedeweg is onder de aandacht gebracht.

Schiphol wil uitbreiden, iets wat niet overal gedeeld wordt door de omwonenden. Onlangs werd in het nieuws bekend dat de algemene stemming van de omwonenden is, dat het aantal vliegbewegingen van en naar de luchthaven al het maximale bereikt heeft. Hierdoor staan de belangen tussen Schiphol en omwonenden haaks op elkaar en kan dhr. Alders geen breed gedragen voorstel voor groei aan de minister uitbrengen. De bewoners, samen met milieubewegingen en gemeente, willen eerst tot 2023 vasthouden aan de huidige maximale vliegbewegingen, om ook de klimaatdiscussie bij de groei te betrekken.

Waar willen wij ons het komende jaar verder op richten:

• Het bewaken van de gemaakte afspraken tussen de gemeenten tijdens het fusieproces. Deze zijn opgesteld in het convenant en later uitgewerkt in het heindelingsadvies van de nieuwe gemeente.

• De groei van PolanenPark. De economie trekt weer aan en we willen met nieuwe bedrijven vóór de bouw als goede buurman in gesprek komen en afspraken maken over verkeershinder en andere overlast. Momenteel verrijst er een data-centrum in de hoek tegen het Rottepolderplein.

• De verkeersproblematiek in en rond ons dorpen. De mogelijke sluiting van autoverkeer door Spaarndam-West, de verkeersdrukte door Penningsveer, de beperkingen op de Spaarndammerdijk tussen Spaarndam en Halfweg en we willen meepraten over mogelijke oplossingen om de inwoners en ondernemers in onze gemeenschap hiervan niet de dupe te laten worden.

• Verder zullen we de bouwontwikkelingen in Penningsveer volgen, om te proberen van het rommelige geheel af te komen. Ook andere bouwplannen en bestemmingswijzigingen blijven we volgen en als er bedreiging voor het dorpsaanzicht is, zullen we in overleg treden met de gemeente en betrokkenen.

• De ontwikkelingen van plannen voor woningbouw in de Waardepolder (Project Oostpoort), op de rand van de gemeentegrens met ons dorp, blijven we volgen.

 

4. Jaarverslag van de penningmeester.

Gerard de Vries geeft een toelichting op het financiële overzicht dat aan de aanwezigen is uitgereikt. Hij spreekt zijn dank uit over de gedane giften, in de vorm van het overmaken van een hoger bedrag dan de verschuldigde contributie. De portokosten zijn hoger dan wij aan onze leden berekenen. Er is een mooi bedrag van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ontvangen voor het realiseren en aanschaffen van de mozaïekbank, waarvoor hartelijk dank.

Verslag kascommissie.

Henk Koelman en Anita van Opzeeland hebben bij de penningmeester thuis de kas gecontroleerd.

Henk Koelman zegt dat we zuinig op onze penningmeester moeten zijn en verleent, namens de kascommissie, de penningmeester decharge voor 2018. De vergadering stemt onder luid applaus voor Gerard hiermede in. De kascommissie wordt hartelijk bedankt d.m.v. een presentje.

Benoeming kascommissie.

De kascommissie voor 2019 bestaat uit: Henk Koelman, Astrid Keijzer en Casper Handgraaf (reservelid).

 

5. Aftredende bestuursleden.

Gerard de Vries en Mieke Houtkamp-Vink moeten volgens de statuten aftreden. Zij hebben aangegeven herkiesbaar te zijn, wat met een applaus uit de zaal wordt beloond.

 

6. Verslag IJsclub ‘De Liede van 1889’.

Petra Lagas informeert dat er dit jaar enige verwarring was rondom de pacht inzake het “landje”. Alles is nu opgelost, dus volgend jaar kan er weer (hopelijk!!) van de ijsbaan gebruik gemaakt worden.

 

7. Verslag Oranjevereniging ’’Prinses Margriet’.

Carina van Schie geeft een verslag van de Koningsdag van 2018, waarvan er foto’s op het scherm worden vertoond. Carina dankt vanavond ook weer alle vrijwilligers, die helpen met opbouwen, afbreken, eten verzorgen en de sponsoren. De Oranjevereniging is uitgebreid met de volgende vrijwilligers: Casper Handgraaf, Evert Vogel en Anne de Boer. Het thema voor Koningsdag 2019 is Duurzaamheid.

 

8. PCI, Parochiële Charitas Instelling.

Cees van Kippersluis doet verslag over de activiteiten van de PCI. Deze instelling probeert mensen met (financiële) problemen een helpende hand toe te steken, doneert aan erkende goede doelen. Ook probeert de PCI met bezoekersgroep de eenzaamheid onder onze inwoners te voorkomen.

Ook dit jaar heeft de PCI daartoe weer een Kerstlunch georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden in onze gemeenschap, dit jaar in “De Zoete Inval”. Dit is mede mogelijk door een gift van € 800,- van het Meerlandenfonds. Tijdens deze lunch stond er een collecte bus voor een eventuele vrijwillige bijdrage voor de Stichting Ouderenzorg. Dit heeft een bedrag van € 296,80 opgebracht. De bezoekersgroep bezoekt de ouderen en zieken thuis of in ziekenhuis/instelling en verzorgt een kaart of attentie bij ziekte en verjaardag. Ook de kledinginzameling zal dit jaar weer gebeuren.

Alhoewel de breigroep in “De Stoep” geen activiteit van de PCI is, doet Cees toch een oproep voor wol. Deze kan ingeleverd worden in “De Stoep”. En is een bijdrage aan de PCI ook altijd van harte welkom.

 

9. “De Stoep”.

Chris Buzink voert namens de vrijwilligers het woord. Op 11 februari 2018 werd het 20-jarig bestaan van “De Stoep” in “De Zoete Inval” gevierd. Chris noemt de activiteiten en meldt dan dat bij het klaverjassen nieuwe kaarters hartelijk welkom zijn. “De Stoep” heeft dit jaar quitte gedraaid. De minibibliotheek aan de buitenmuur van “De Stoep” loopt goed.

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers van voornoemde verenigingen voor hun vele werk.

 

10. Mozaïekbank.

Tonny Kortekaas doet verslag het initiatief voor een mozaïekbank. Zij nodigt iedereen om te komen helpen. In een tent op de parkeerplaats zal het werk gebeuren. Een ieder is welkom, inwoner, oud-inwoner, iedereen met een link (of niet) naar Haarlemmerliede. Kunt en/of wilt u niet plakken, de koffie staat altijd klaar om een kijkje te komen nemen. En kunt u niet plakken? Misschien wel iets lekkers bakken voor bij het koffiedrinken? Tijdens de workshops wordt het e.e.a. uitgelegd. Het gaat om ongeveer 800 uur plakken, dus uw hulp is van harte aanbevolen en nodig!!

 

11. ‘HartslagNu’.

Mark van Nobelen doet verslag van het initiatief van de gemeente om op kritische plaatsen een AED kast te plaatsen. De organisatie hiervan hebben zij aan ‘HartslagNu’ gegeven. De Dorpsvereniging zet zich in om een kast in Haarlemmerliede en Spaarnwoude te kunnen bewerkstelligen. Mark doet een oproep om zich aan te melden als men reanimatie bevoegd is. Dit kan via ‘HartslagNu’.

 

12. Rondvraag.

Er waren geen vragen.
Cees van Kippersluis dankt het bestuur voor hun inzet in het afgelopen jaar en het komende jaar. Hierop volgt een applaus.

 

PAUZE.

In de pauze wordt er, onder dankzegging voor hun hulp, een kleine attentie uitgereikt aan de vele vrijwilligers van de Dorpsvereniging en genieten de aanwezigen van een consumptie.

 

Na de pauze stellen verschillende medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer zich voor en vertellen iets over hun werkzaamheden.

 

Nick Nijman stelt zich voor.

Hij is sociaalwerker bij samenlevingsopbouw Stichting MeerWaarde Haarlemmermeer. MeerWaarde is er voor iedereen, die onze ondersteuning kan gebruiken: kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen. Zij zijn er voor mensen in een (tijdelijke) kwetsbare situatie. Zij verbinden mensen met elkaar en bouwen aan duurzame, informele en sociale netwerken en sociale wijken, dorpen en kernen.

MeerWaarde staat naast de inwoner, is zichtbaar aanwezig en wil een eerste aanspreekpunt zijn. Wat houdt mensen bezig, fungeren als klankbord en inventariseren wat inwoners vragen en wensen. Met deze kennis kunnen de inwoners gestimuleerd worden en de mogelijkheid krijgen om hun behoeften om te zetten in acties en kan MeerWaarde voortijdig kwetsbare (groepen) inwoners signaleren en waar nodig begeleiding bieden.

In het Dorpscentrum Spaarndam is er om de twee weken een inloop spreekuur van 09.30-11.30 uur, ook bij MeerWaarde Pluspunt Zwanenburg kan men terecht. Eventueel thuisbezoek is ook mogelijk.

 

Jarno Kamphuis, gebiedsmanager, stelt zich voor.

Ceyda Bergman-Yildiz, assistent gebiedsmanager, is ons eerste aanspreekpunt en werkt vanuit het servicecentrum in Halfweg (het voormalige gemeentehuis). Voor o.a. meldingen openbare buitenruimten, beheer en onderhoud te bereiken op tel.nr. 023-567 35 30 of 06-182 87 112.

 

Michael Hulshof stelt zich voor.

Hij is teammanager Klanten Contact Centre (KCC) van de gemeente. Hij geeft een korte uiteenzetting over het aanvragen van ID kaart en paspoort e.d., noemt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Gideonsbende, een groep van inwoners, ondernemers en ambtenaren die op een nieuwe manier in gesprek gaat over de gemeentelijke dienstverlening. Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

Ook is er het Digipanel (vanaf 18 jaar) en het Jongerenpanel (12-23 jaar), waarbij men kan meedenken over actuele projecten, beleid of plannen in de Haarlemmermeer. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden. De gemeente wil graag de inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van een organisatie te betrekken bij hun werk.

Dhr. Henk Koelman vraagt meer aandacht voor het publiceren van telefoonnummers van de verschillende diensten. Niet alle inwoners zijn gewend om alles via de computer te regelen. Hiervan wordt goede notie genomen.

 

EINDE.

Theo dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna er als afsluiting nog een gezellig samenzijn is.

 

 

Mieke Houtkamp (notulist)