Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020:

1. Opening.

De voorzitter Theo Vink verwelkomt alle aanwezigen met name de gebiedsmanager Jarno Kamphuis van onze gemeente, de raadsleden Ingrid Vink (CDA) en Dicky Kerkhoff (PvdA) en Leo Kranenburg (CDA raadslid van onze voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude).

Het aantal leden van de Dorpsvereniging groeit niet, hierover spreekt de voorzitter zijn zorgen uit. Hij wijst op de cadeaubon voor een jaar lidmaatschap, die eventueel aan nieuwe buren gegeven kan worden.

Jaarvergadering1
Het bestuur, foto: Jarno Kamphuis

2. Jaarverslag door de secretaris.

Hieronder volgt een samenvatting van het jaarverslag over 2019. Het gehele jaarverslag vind u op deze website. De tekst vind u via de link.

Helaas is in het jaarverslag verzuimd de Mozaïekbank te noemen. Hierbij nogmaals onze dank aan de twee initiatiefneemster Tonny Kortekaas en Agnes van Loon, de ontwerper Auke Herrema, die van alle ingezonden ideeën een mooi ontwerp gemaakt heeft en aan de vele plakkers/plaksters, knippers/knipsters, baksters van heerlijke taarten en cakes, dames van de afwas, koffiedrinkers en de andere vele helpende handen op voor- en achtergrond.
En vooral niet te vergeten de sponsors, met of zonder groot materieel. Dit is een zeer grote verbindende en succesvolle factor voor ons dorp geweest, zoals u hebt kunnen lezen in de Dorpskrant en de lokale media.
Op Burendag (29 september jl.) is de Mozaïekbank onder grote belangstelling door de burgemeester onthuld.

De Dorpskrant.
De redactie bestaat sinds eind 2017 uit 5 personen (allen dames): Mariëlle van den Bos, Nel Breed, Tonny Kortekaas, Ans Revier en Petra Spierings. Alle waardering van het bestuur voor de redactieleden, die ook afgelopen jaar weer veel belangrijk werk hebben verricht én aan de bezorgers.

Digitale media www.dorpsvereniging.nl.
Via een link op deze website kunt u ook in ons archief met oude foto’s en in ons knipselarchief kijken. De Dorpsvereniging heeft ook een Facebookpagina voor actuele berichten:
www.facebook.com/dorpsvereniging

Gebiedsmanagement.
Het aanspreekpunt tussen de bewoners en de gemeente is de gebiedsmanager. Voor ons is dit Jarno Kamphuis. Hij en zijn medewerkers houden kantoor in ons oude gemeentehuis te Halfweg. Bij vragen en problemen hebben wij contact met hem. Tweemaal per jaar hebben we een overleg.

Schiphol.
Theo en Gerard zijn onze kiesmannen in de Omgevingsraad Schiphol (de ORS). Begin 2019 heeft dhr. Alders, de voorzitter van de ORS, zijn opdracht teruggegeven aan de minister zonder dat hij met de partijen een compromis heeft kunnen sluiten. De luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, gemeenten en de bewoners konden het niet eens worden of Schiphol wel of niet zou mogen groeien. De minister gaat nu een beslissing nemen.

Wegen en Verkeer.
Er zijn een paar knelpunten:

Verzakkingen:
Op verschillende plaatsen langs de Liedeweg en de Lagedijk verzakken de trottoirs en verschuiven de grasbetontegels. Er ontstaan ongelijke trottoirs gevaarlijke kieren naast het asfalt.

Openbare verlichting:
De weinige openbare verlichting op de Lagedijk hebben wij bij het gebiedsmanagement aangekaart, maar tot nu toe nog geen reactie ontvangen.

Vrachtverkeer:
Er wordt in 2020 een algemeen verbod op vrachtverkeer ingevoerd in het hele buitengebied, in Penningsveer en in Spaarndam. Dit wordt in overleg met de gemeente Haarlem gerealiseerd en er komt ook een vergunningenstelsel. Wij zijn betrokken geweest bij het vóór-overleg. Een eerdere versie van het plan is mede door ons gegrond verklaarde bezwaar teruggetrokken en aangepast.

Penningsveer.
De in 2018 door de gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude aangenomen gebiedsvisie geeft wel mogelijkheden voor verbetering van het verkeer aan, maar die zijn alleen mogelijk met medewerking van de particuliere grondeigenaren.

Spaarndammerdijk.
De gemeente heeft de weg gesloten verklaard. In het fusieconvenant staat overigens dat de weg open moet blijven. Dit jaar is men met een Verkeersbesluit gekomen om het afsluiten definitief te maken voor de komende jaren totdat de weg is opgeknapt.
Het dijklichaam is goed, dat heeft recent onderzoek inmiddels uitgewezen. Maar de weg is slecht, vooral het klinkerstuk bij de A9. De Dorpsvereniging heeft een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend en een hoorzitting bijgewoond, maar daarna niets meer gehoord van de Commissie Bezwaarschriften. Wel zijn er inmiddels verbodsborden geplaatst en zijn er voertuigen bekeurd.

Omgevingsvergunningen.
De aanvraag voor de bouw van een biomassa gestookte warmtecentrale onder de naam ‘Polderwarmte’, net aan de andere kant van de Ringvaart, deed ons direct deed denken aan Rutte-Recycling. We hebben contact opgenomen met onze buurtverenigingen en een bezwaarschrift ingediend. Daarna zijn we nog op een hoorzitting geweest, maar de uitslag daarvan heeft ons nog niet bereikt. Ook het nieuwe data centrum ‘CyrusOne’ op het Polanenpark probeert warmte te verkopen. In hun geval is het restwarmte van de computerapparatuur, waarmee ze graag huizen willen gaan verwarmen in Schalkwijk.

Alliantie Oostpoort.
De gemeente Haarlem heeft met de provincie Noord-Holland en een lange lijst van ‘partners’ een groots plan opgesteld voor de ontwikkeling van het gebied rond station Spaarnwoude onder de naam ‘Haarlem Oostpoort’.
De Dorpsvereniging werd tot onze verbazing als partner vermeld. Men wil uitbreiding van het treinstation, het busstation, winkels en bedrijven en ook woningbouw. De gebouwen worden ca. 40m. hoog, waardoor je vanuit de polder tegen een muur aan gaat aankijken.
Behalve horizonvervuiling ontstaat er dreigende overlast door meer verkeer en er is gebrek aan parkeergelegenheid in het plan. De kaders van het plan zijn door de gemeente Haarlem vastgesteld, de detaillering gaat in de komende jaren volgen. Na de pauze gaan onze gastsprekers e.e.a. toelichten.

AED.
De Dorpsvereniging, en met name Mark van Nobelen, heeft zich ingespannen om een AED-apparaat in het dorp te krijgen. Het apparaat is inmiddels in ons bezit. Een geschikte plaats is gevonden nabij de kerk en “De Stoep”, dit is nog niet helemaal afgerond.

Historie.
We hebben in Haarlemmerliede en Spaarnwoude geen historische vereniging. Ans Revier en Chris Buzink houden zich daar mee bezig. Zij wisselen gegevens uit met de historische verenigingen in Spaarndam en Halfweg.
De gemeente Haarlemmermeer heeft via het Haarlemmermeer Museum geld beschikbaar gesteld om ook enkele ‘Verhalenpalen’ in ons deel van de gemeente te plaatsen. Daar hebben we flink aan meegewerkt. De officiële opening was bij “De Stompe Toren”. De andere palen staan bij Vinkebrug, op de Spaarndammerdijk en in Ruigoord.
De weg over de Spaarndammerdijk gaat opgeknapt worden, zoals eerder genoemd. Het is een monument uit 1300, daar moeten we dus zorgvuldig mee omgaan. Chris heeft alle Rijnlandse afstandspalen op de dijk gefotografeerd en gedocumenteerd. Wim Koelman van de Historische Werkgroep Spaarndam ondersteunt ons met het bewaken van de historie bij de plannenmakers en bij de Erfgoedcommissie (Monumentencommissie).

Jubilea leden.
Bij diverse jubilea van haar leden (zoals bij geboorte, 40, 50, 60-jarig huwelijk en 80e, 90e verjaardag) zorgt het bestuur voor een attentie. De aanwezigen wordt gevraagd dergelijke jubilea of geboorte aan één van de bestuursleden door te geven.

Tot zover de samenvatting van het jaarverslag van de secretaris.
 

3. Jaarverslag van de penningmeester.
Gerard de Vries is met kennisgeving afwezig. Mark van Nobelen geeft een toelichting op het financiële overzicht dat aan de aanwezigen is uitgereikt. Het saldo van de IJsclub is onder de Dorpsvereniging gereserveerd. Het geld staat dan niet op de privérekening van één van de bestuursleden en ook hoeven er geen extra bankkosten gemaakt te worden voor een aparte rekening.

4. Verslag kascommissie.
Henk Koelman en Astrid Keijzer hebben met de penningmeester de kas gecontroleerd. Zij hebben de penningmeester décharge voor 2019 gegeven. De vergadering stemt onder luid applaus hiermede in. De kascommissie wordt hartelijk bedankt.

5. Benoeming kascommissie.
De kascommissie bestaat voor 2020 uit:
- Astrid Keijzer
- Casper Handgraaf
- Theo Kors (reservelid)

6. Bestuursverkiezing.
Theo Vink en Mark van Nobelen moeten volgens de statuten aftreden. Op de mededeling, dat zij herkiesbaar zijn, is geen tegenspraak. Integendeel, dit wordt met een warm applaus uit de zaal bevestigd.Theo vermeldt, dat de statuten een minimum aantal bestuursleden van 7 voorschrijven. Mocht u niet direct in het bestuur willen toetreden, dan is het ook mogelijk om voor één van de onderstaande doelstellingen de Dorpsvereniging te ondersteunen, t.w.
- Verkeer;
- Schiphol;
- Recreatieschap;
- Polanenpark;
- Ontwikkelingen Oostpoort (nieuw).
Hebt u belangstelling, wilt u zich dan a.u.b. bij één van de bestuursleden melden?

De doelstellingen voor komend jaar zijn:
- voorlichting energietransitie;
- plaatsen AED met cursussen;
- buurt BBQ;
- parkeren rond school;
- beleid op parkeren bussen van Post NL (verrommeling van omgeving);
- contact met overige Dorpsraden in onze leefomgeving.

Notulen jaarvergadering over 2019 (over 2018).
Deze worden door de vergadering goedgekeurd.

7. Toelichting lokale verenigingen en school.

St. Franciscusschool.
Carine van Schie geeft een overzicht van de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan van de school. Er is een reünie voor oud-leerlingen, juffen en meesters op 12 september 2020. Er liggen flyers op de tafels voor eventuele sponsoring, die van harte welkom is.

IJsclub De Liede.
Mark van Nobelen vraag versterking voor het bestuur van de IJsclub, die nu bestaat uit Chris en Mark. Zij vergaderen 1 à 2 keer per jaar, het draaiboek is klaar. Ook wil men graag hulp als er ijs is voor het organiseren van wedstrijden.
In het contract met het Recreatieschap en de pachter is verzuimd op te nemen, dat op het landje vanaf de periode 1 december tot 19 maart regenwater mag blijven staan voor de ijsbaan. Hopelijk wordt dit in het nieuwe contract hersteld. Het water uit de Lie kan niet gebruikt worden i.v.m. een bacterie in het water. Als dit op het land tot uiting komt, wordt het vee er ziek van.

Oranjevereniging.
Carine van Schie geeft een verslag van de Koningsdag 2019, waarvan er foto’s op het scherm worden vertoond. Carine dankt ook vanavond weer alle vrijwilligers, die helpen met opbouwen, afbreken, eten verzorgen en sponsoren.
Het thema voor 2020 is “de jaren 20”. Het volledige programma staat op de website van de Oranjevereniging.

PCI, Parochiële Charitas Instelling.
Mieke Houtkamp doet kort verslag over de activiteiten van de PCI. Deze probeert mensen met (financiële) problemen een helpende hand toe te steken, doneert aan erkende goede doelen. Ook probeert de PCI met de bezoekersgroep de eenzaamheid onder onze inwoners door een bezoekje te voorkomen.
Ook dit jaar heeft de PCI daartoe weer een kerstlunch georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden in onze gemeenschap. Dit is mede mogelijk gemaakt door een giftsubsidie van de gemeente.

Alhoewel de breigroep in “De Stoep” geen activiteit van de PCI is, doet Cees toch een oproep voor wol. Dit kan ingeleverd worden bij Bep Rutte-van Schie.

Mieke attendeert de aanwezigen op de werkzaamheden van de Stichting Meerwaarde van de Haarlemmermeer. ‘Meerwaarde’ is er voor iedereen, die ondersteuning kan gebruiken zoals jongeren, volwassen en is er ook voor mensen, die in een tijdelijke kwetsbare situatie zitten. ‘Meerwaarde’ verbindt mensen met elkaar en bouwt aan informele en sociale netwerken.
Op uitnodiging van de PCI heeft ‘Meerwaarde’ in januari in “De Stoep”, voorafgaand aan het avondklaverjassen, een toelichting op hun activiteiten gegeven.

Mieke verwijst naar de folders van ‘Meerwaarde’ en van de gemeente (Meer voor elkaar) op tafel. Ook kan men terecht in “Het Pluspunt” aan de Dennenlaan in Zwanenburg. Dit is het kantoor van ‘Meerwaarde’ voor onze omgeving. Bij de gemeente kunt u o.a. terecht voor taxivervoer en andere aanvragen, waaronder ook hulpverlening door vrijwilligers.

De Stoep.
Vera van der Aar voert namens de vrijwilligers het woord. Er is nog plaats voor klaverjassers voor de dinsdagmiddag en dinsdagavond. Mocht u niet op reguliere basis willen kaarten, dan kunt u zich ook als “invaller” aanmelden.
Ook zijn nieuwe spelers bij de “Jeu de Boules” op dinsdagavond van harte welkom.
Voor een verjaardag of bijeenkomst is “De Stoep” ook per dagdeel te huur. Ook doet Vera een oproep voor nieuwe vrijwilligers en nieuwe ideeën voor activiteiten in “De Stoep”.

De voorzitter dankt alle vrijwilligers van voornoemde verenigingen voor hun vele werk.

8. Rondvraag.
- Harry Vanstaen van ‘Renautic’ brengt zijn bezwaar omtrent het verbod van vrachtwagens op de Lagedijk. Komt er vrijstelling voor de bedrijven? Ger Molenaar vult dit aan met de vraag of het wellicht gedoogd gaat worden.
Jarno Kamphuis antwoordt dat het vrachtwagenverbod in overleg met de gemeente Haarlem wordt genomen. Of de vrijstellingen werkbaar zullen zijn is afwachten.
Een eventuele aansluiting op de A9 bij Velserbroek wordt uit de zaal ook weer genoemd als oplossing voor het vele steeds toenemende verkeer op de polderwegen.

- Fred van Lachterop (Fort Penningsveer) vraagt naar de activiteiten bij de Veerplas.
Chris antwoordt als volgt. Chris zit in de Echogroep, waarin de activiteiten en de festivals worden geëvalueerd. De uitbater van het Veerplaskwartier heeft een nieuwe vergunning en wil nieuwe activiteiten gaan doen. Hij zal zicht moeten houden aan het evenementenbeleid van de gemeente Haarlem.

- Kees Schouten vertelt dat er uit veiligheid op het kerkhof en rond de Pastorie een aantal bomen zijn weggehaald. Langs de Liedeweg staan ook een aantal bomen, waarvan al herhaaldelijk behoorlijke takken afgewaaid zijn. Kees vraagt of deze onderhouden kunnen worden.
Theo antwoordt, dat dit met het halfjaarlijks overleg met de gemeente besproken zal worden. Kees vult nog aan dat het broedseizoen op 15 maart ingaat en dat het na deze datum niet meer gedaan mag worden.

- Jan van Schie vraagt of het mogelijk is om handhaving in te zetten voor het grote aantal loslopende honden, die worden uitgelaten op het fietspad tussen ‘SpaarneBuiten’ en ‘De Stompe Toren’. Ook zegt Jan, dat de grutto hier weer nestelt.
Jarno Kamphuis zegt, dat er dan eerst een waarschuwing uitgedeeld zal gaan worden, maar dat het wellicht een optie is om hier borden neer te zetten. In de pauze zullen Jarno en Jan hierover nader in gesprek gaan.

9. Pauze.
In de pauze wordt er, onder dankzegging voor hun hulp, een kleine attentie uitgereikt aan de redactie en de bezorgers van de Dorpskrant en genieten de aanwezigen van een consumptie.

10. Toekomstplannen Oostpoort.
Namens de gemeente Haarlem lichten Marjolein Peters (stedenbouwkundige) en Sigrid de Boer (procesmanager) van UUM (Unlimited Urban Management) de toekomstplannen van Oostpoort toe. Dit is het gebied rondom station Spaarnwoude, IKEA, recreatiegebied Spaarnwoude en de huizen langs de N200. Zij ondersteunen de gemeente Haarlem in dit project.

• Er wordt gesproken over de bouw van ca. 1.100 woningen.

• De 1e fase zal in 2024 van start gaan.

• De verkeersverbinding zal worden verbeterd.

• Station Spaarnwoude moet een aantrekkelijke plek worden, niet alleen een plek om snel op de trein te stappen.

• Er zullen verbindingen naar het groen rondom Oostpoort en tussen de gebouwen in de nieuwe wijk komen, mede door de routes naar de Veerplas te verbeteren.

Dicky Kerkhoff spreekt haar grote bezorgdheid uit over het beeldkwaliteit met de buurgemeente. Vanuit het groen loopt men tegen een muur van hoogbouw aan, het groengebied wordt verstedelijkt. Zij noemt in ieder geval laagbouw aan de rand van de wijk. Marjolein Peters antwoordt, dat er nog meer overleg zal plaatsvinden en e.e.a. nog besproken moet worden.

Jarno Kamphuis meldt dat er nauwelijks tot geen overleg met de gemeente Haarlemmermeer is geweest. Hij wenst dat dit verbetert wordt. Na de presentatie zal er een afspraak gemaakt worden.

Het Kegge- en Stastokviaduct zal weggehaald/aangepast worden. Deze verbinding zal blijven, echter op een andere manier. Deze is nu te zwaar voor het verkeer dat er nu nog gebruik van maakt. De OV-voorzieningen zullen hier uitgebreid moeten worden.

Inspraak is mogelijk in overleg met de procesmanager en de gebiedsmanager.

Theo bedankt de dames voor de toelichting en dat er wordt uitgekeken naar het vervolg en de overleggen.

Einde.
Theo dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna er nog een gezellig samenzijn is.

 

Mieke Houtkamp (notuliste)

.