Algemene Ledenvergadering

Maandagavond 28 februari 2022,
in De Zoete Inval, aanvang 20:00 uur

Het verslag van de jaarvergadering, overgenomen uit Dorpskrant 164

_____________________________________

OPENING

Mededelingen.
De voorzitter, Theo Vink, opent de vergadering met het verwelkomen van alle aanwezigen “De Zoete Inval”, met name Paul Heuberger, onze nieuwe gebiedsmanager. Theo deelt mede, dat het heel bijzonder is dat wij nu zonder de coronabelemmeringen vanavond weer sinds lange tijd zo bij elkaar kunnen zijn. Hij dankt “De Zoete Inval” voor het beschikbaar stellen van de zaal en zegt blij te zijn met de opkomst.

Theo vermeldt, dat de samenwerking met de dorpsraden van Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg groter gaat worden, zodat we samen, wanneer nodig, ook tegen bepaalde niet gewenste activiteiten kunnen optreden. Ook gebruiken we dezelfde voorzieningen, dus samenwerking is niet onbelangrijk.

Gebiedsmanager Paul Heuberger stelt zichzelf voor. Men is vrij om hem na afloop vragen te stellen. De assistent gebiedsmanager, Peter de Waard, heeft zich helaas i.v.m. corona moeten afmelden.

Het aantal leden is groeiende. Theo brengt de cadeaubonnen onder de aandacht. Hiermee kunt u een vriend of nieuwe buur een jaarlidmaatschap voor de Dorpsvereniging cadeau doen.

Theo stelt het bestuur nog even voor: Theo Vink (voorzitter), Chris Buzink (secretaris), Gerard de Vries (penningmeester), Mieke Houtkamp-Vink, Mark van Nobelen en Frans Olyhoek (allen bestuursleden).

Jaarverslag secretaris
Hierna leest secretaris Chris Buzink het jaarverslag over 2021 voor. Het jaarverslag is terug te vinden op de website.
Het jaarverslag over 2021 kunt u lezen via deze link: Jaarverslag 2021.

Cees van Kippersluis vraagt of nieuwe bewoners door de Dorpsvereniging worden benaderd. Chris antwoordt, dat Nel Breed altijd met een informatiepakket van de Dorpsvereniging en een aantal Dorpskranten bij de nieuwe inwoners van ons dorp langsgaat. Vaak met het resultaat, dat men lid wil worden.

Nel Breed merkt op dat er zoveel groot en zwaar vrachtverkeer over de Liedeweg rijdt. Chris antwoordt: Helaas is dit zo, maar met een ontheffing mag dit tot meer dan 2,20 m. breed. Het hangt aan het vergunningensysteem. Ook zijn er momenteel veel bouwactiviteiten wat veel vrachtverkeer met zich meebrengt. Er wordt met de gemeente Haarlem gewerkt aan een nieuw vergunningensysteem, dat vrachtverkeer zwaarder dan 3500kg moet beperken.

Kees Schouten vraagt naar het parkeren bij school, bij de botenhelling en aan de Liedeweg. Waarom er op school gewacht moet worden voor actie. Chris reageert: Het realiseren van een schoolzone met waarschuwingspalen, info e.d. en verzoeken aan ouders om hun gedrag aan te passen, moet vanuit de school komen. De gemeente zal dan helpen. Dit staat los van het realiseren van extra parkeerplaatsen. Er is al lange tijd een plan om de parkeerstrook langs de Liedeweg te verlengen en te verbreden. Uitvoering wacht op de gemeente.

Theo dankt Chris voor zijn toelichting bij het Jaarverslag en Mark voor de diaserie bij dat verslag. Theo vervolgt met enkele mededelingen. Er is contact met enkele aspirant-bestuursleden en, nu de corona in zoverre voorbij is, kunnen wij hier nu daadwerkelijk actie ondernemen en bij elkaar kunnen komen om met elkaar kennis te maken. De AED hangt. Helaas konden er door de corona geen cursussen gegeven worden, maar hopelijk kan dit binnenkort wel gebeuren. Fort Penningsveer staat te koop. Wij volgen dit om te kijken wat de verkoop voor onze omgeving gaat doen.

Financieel Jaarverslag door de penningmeester.
Het jaarverslag is rondgedeeld. Gerard de Vries geeft een uiteenzetting. De subsidies worden altijd gedeeld met “De Stoep”, daar dit één aanvraag betreft. Helaas zijn de kosten van de Rabobank hoog. 
Er is bij andere banken geïnformeerd, maar dit maakt ook niet veel uit. Een tegemoetkoming voor stichtingen en clubs e.d. is helaas verleden tijd.

Verslag kascommissie.
Casper Handgraaf en Astrid Keizer hebben de kascontrole gedaan en hebben deze goedgekeurd. Zij worden beiden hiervoor bedankt. De nieuwe kascommissie bestaat nu uit Theo Kors, Ria de Groot en Henk Koelman (reservelid).

Bestuursverkiezing.
Frans Olyhoek, Chris Buzink en Mieke Houtkamp zijn reglementair aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Met applaus stemmen de aanwezigen in met hun herbenoeming. De penningmeester Gerard de Vries stelt zich niet herkiesbaar. Theo dankt hem uitdrukkelijk voor het vele werk wat hij m.b.t. de financiën en ledenadministratie gedaan heeft, maar zeer zeker ook voor de vele vergaderingen rondom de Omgevingsraad Schiphol. Ook het idee van Gerard om één kiesman namens de Dorpsvereniging aan te brengen, maar ook één voor het daarvoor opgericht Dorpsbelang is een goede zet gebleken.

Helaas blijft de omgeving van Schiphol toch wel vaak aan het kortste eind trekken, maar we blijven ons best doen. Met een toepasselijk afscheidscadeau ontvangt Gerard ook een dankbaar applaus van de zaal.

Theo dankt ook de redactie van de Dorpskrant, die er elk kwartaal voor zorgen, dat er een mooie Dorpskrant in de bus ligt, rondgedeeld door weer andere vrijwilligers. De redactieleden worden met een kleine attentie beloond voor hun inzet. Ook de bezorgers als dank krijgen een smakelijke attentie.

Toelichting lokale verenigingen.

IJsclub de Liede.
Mark van Nobelen doet het woord. Het bestuur bestaat uit Mark en Chris Buzink.
Zij hopen, dat zodra er ijs komt, er hulp van alle kanten komt. Chris en Mark houden het draaiboek bij en zorgen ervoor, dat de IJsclub het landje naast de school kan blijven gebruiken. Het landje wordt nu verpacht aan een schapenhouder. De “stop” mag er pas op 1 januari ingezet worden en moet er op 1 maart weer uit. Helaas is dit een te late en te korte periode, maar Mark en Chris blijven bezig om dit te kunnen oprekken. In 2021 was er een hele korte periode ijs, maar gezien de vele sneeuw kon er niet op het landje geschaatst worden.

Oranjevereniging “Prinses Margriet”.
Carine van Schie (voorzitter) doet verslag. Ondanks de corona is het toch gelukt kleinschalige activiteiten met Koningsdag te kunnen organiseren. Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden, maar zeer zeker ook hulp voor en rondom Koningsdag. Er is nog geen thema bekend voor dit jaar: houdt u vooral Facebook in de gaten voor nadere info.

PCI, Cees van Kippersluis (voorzitter).
De PCI verzorgt de charitas in Haarlemmerliede en nabije omgeving. Helaas konden, door de corona, de kerstlunches in de twee afgelopen jaren niet doorgaan. De PCI heeft daarom in de plaats hiervan kerstpakketten en vorig jaar een kerststukje rondgebracht. Dit mede door subsidie van de gemeente en het Meerlandenfonds. Ook heeft de PCI financiële donaties aan goede doelen gedaan, met name voor de vluchtelingenzorg, ‘Stem in de Stad’, Zuster Lemmers, de Bezoekersgroep, wol voor de Breiclub en een bijdrage bij de opening van de Heilige Stede in de pastorietuin. Ook is er een belronde geweest om te informeren en contact te houden met de “kwetsbare” inwoners van ons dorp. Uit een recent onderzoek blijkt, dat ook in Haarlemmerliede vereenzaming een rol speelt. Cees zegt, dat hier voor ons allen een taak ligt om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen.

De Stoep.
Vera van der Aar doet verslag namens Mary van Opzeeland (afwezig wegens ziekte). Hopelijk kan het klaverjassen in september weer van start gaan. Dat wordt voortaan op de dinsdagmiddag, momenteel zijn er 28 kaarters. Ze hoopt dat tegen die tijd de ventilatie verbeterd is.
De Jeu de Boules is tijdens de coronaperiode wel doorgegaan. Hier zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. “De Stoep” wordt verder gebruikt voor vergaderingen, het stemmen, de tuinmannen, feestjes, het koor en het koffiedrinken na afloop van de Kerk op zondag. Vera doet een oproep voor gastvrouwen/-heren voor hulp bij het koffieschenken in “De Stoep”. Jaarlijks wordt er ook een gezellige avond voor de vrijwilligers verzorgd, betaald uit de fooienpot. Ook de breiclub maakt gebruik van “De Stoep” om warme kleding voor Oekraïne en Moldavië te breien.

Theo dankt de sprekers van de verenigingen voor hun verslagen.

Vanuit de zaal meldt Henk Koelman, dat “De Stompe Toren” vanaf zondag 6 maart weer open is van 12.00 uur tot 16.30 uur.

PAUZE

Na de pauze geeft dhr. Willem van Iterson van ‘Stadsherstel’ een uiteenzetting over de missie van ‘Stadsherstel’ en laat een aantal interessante gedane projecten en in uitvoering zijnde projecten zien. De missie van ‘Stadsherstel’ is oude monumentale gebouwen, religieus en industrieel erfgoed niet de slopen, maar op te knappen. Deze worden niet doorverkocht maar verhuurd, zodat men er grip op kan houden en e.e.a. niet verloedert. Met name geeft dhr. Iterson een uiteenzetting van de werkzaamheden aan het ‘Fort aan de Liebrug’, dat ze onlangs van buiten opgeknapt hebben. Op de website, https://stadsherstel.nl, kunt u de projecten bekijken. Zeer zeker de moeite waard!!

Theo dankt dhr. van Iterson voor zijn interessante lezing en dankt de aanwezigen voor hun komst.

EINDE

Na afloop was er nog gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje nog even te spreken. Het was nog lang erg gezellig.

 

Mieke Houtkamp (notuliste)

----------

Jaarverslag2021