Algemene Ledenvergadering 2023

Maandagavond 13 februari 2022,
in De Zoete Inval, aanvang 20:00 uur

Opening en mededelingen.

Voorzitter Theo Vink verwelkomt alle aanwezigen m.n. de Gebiedsmanager Paul Heuberger, Mevr. Beryl van Straten, fractievoorzitter van de VVD en Peter Vreeswijk van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Ook stelt Theo het bestuur voor: Mieke Houtkamp, Chris Buzink, Mark van Nobelen, Frans Olyhoek en Theo Vink.

Theo bedankt “De Zoete Inval” voor het ter beschikking stellen en inrichten van de zaal.

Het aantal leden van de Dorpsvereniging groeit niet, hierover spreekt de voorzitter zijn zorgen uit. We zijn blij met de opkomst en verwachten dat aanwezigen, die nog geen lid zijn, de Dorpsvereniging willen ondersteunen en lid willen worden.

Voor maar € 19,50 per jaar krijgt u ook nog eens elk kwartaal de Dorpskrant thuisbezorgd, als u in het bezorggebied woont. Als de krant moet worden verstuurd, dan komen er portokosten bij.

Mocht u al lid zijn, maar uw buren nog niet, dan kunt u hen verblijden met cadeaubon voor een lidmaatschap voor één jaar. Hierna gaat het lidmaatschap automatisch over naar het nieuwe lid en wordt uw cadeau niet groter dan bedoeld.

Jaarverslag door de secretaris.

Hert jaarverslag over 2022 wordt voorgelezen.
Het jaarverslag van de Secretaris kunt u hier vinden: Jaarverslag 2022 .

Jaarverslag van de penningmeester

Theo geeft, als waarnemend penningmeester, een toelichting op het financiële overzicht dat aan de aanwezigen is uitgereikt (zie volgende pagina). Het saldo van de IJsclub is onder de Dorpsvereniging gereserveerd.

Verslag kascommissie

Theo Kors en Ria de Groot hebben bij de voorzitter de kas gecontroleerd. De saldi en jaarverslaggegevens kloppen. Wel adviseren zij alle uitgaven door “4 ogen” te laten gebeuren. Deze manier van werken werd al door de Dorpsvereniging gehanteerd.

Zij hebben de penningmeester décharge voor 2022 gegeven. De vergadering stemt onder luid applaus hiermede in. De kascommissie wordt hartelijk bedankt.

Benoeming kascommissie

De kascommissie voor 2023 bestaat uit:

Ria de Groot en Henk Koelman.

Normaal gesproken bestaat de kascommissie uit 3 leden. Helaas is dit jaar geen reserve-lid benoemd. Het is de bedoeling om een nieuw reserve-lid in de Jaarvergadering van 2024 te benoemen.

Bestuursverkiezing

Theo Vink en Mark van Nobelen moeten volgens de statuten aftredend. Op de mededeling dat zij herkiesbaar zijn, is geen tegenspraak, integendeel dit wordt met een warm applaus uit de zaal bevestigd.

Theo vermeldt dat de statuten een minimumaantal bestuursleden van 7 voorschrijven. Wij hebben gelukkig twee aspirant-kandidaten t.w. Kay Does, bestuurslid en beoogd penningmeester en Dennis Perfors, bestuurslid. De vergadering stemt in met Kay en Dennis als kandidaat-bestuursleden.

Echter hebben we, naast het bestuur, ook burgers nodig voor ondersteuning van de Dorpsvereniging op een specifiek dossier. Dit voortkomende uit interesse of opgedane kennis in uw baan, hobby of anders. Dan kan het zijn dat u, namens de Dorpsvereniging, deelneemt aan overleggen of bijeen-komsten.

We hebben we een aantal lopende zaken, die voortdurend onze aandacht krijgen en waar we ook hoofzakelijk afhankelijk zijn van anderen. Hierbij kunnen we noemen:

• Parkeren bij school en het parkeren voor de botenhelling.

• De AED hangt, maar de cursussen volgen binnenkort.

• Verkeer (drukte Penningsveer, sluipverkeer door de polder, vrachtverkeer, etc.).

• Het aanpassen van de statuten n.a.v. de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

• Schiphol.

• Recreatieschap.

• Polanenpark.

• Ontwikkelingen Oostpoort (nieuw).

• Het Fort Penningsveer is verkocht; wat zijn hiervan de toekomstplannen?

De Dorpskrant

Dit is een belangrijk medium voor ons. Als u opmerkingen of suggesties heeft om de Dorpskrant nog aantrekkelijker te maken, neem dan contact op met de redactie.

Presentaties

IJsclub, Mark van Nobelen.

Helaas was op het landje naast de school te weinig water om deze, tijdens de enige dag natuurijs, te openen. Wel kon er op deze dag op de Veerplas geschaatst worden. De IJsclub mag het landje nu het gehele jaar gebruiken, er zullen geen schapen meer lopen. Echter, wij moeten dit landje wel zelf gaan bijhouden. Hiervoor vraagt Mark hulp voor het uitbaggeren van de sloot (voor de helft, de andere helft moet de school doen) en het egaliseren van het land. Theo Dijkzeul heeft zijn hulp al toegezegd. Ook moeten de greppels dieper worden, zodat het water beter kan weglopen.

We kunnen nu zelf wel bepalen wanneer de “stop ”erin of eruit kan. Zodra we vorst zien aankomen, dan moeten we water door middel van pompen uit ‘De Liede’ halen. Momenteel zakt het waterpeil doordat het weinig regent.

Chris Buzink en Mark van Nobelen zijn momenteel de enige bestuursleden. Zij vragen nieuwe bestuursleden, ook hulp voor het organiseren van activiteiten, zodra er daar geschaatst kan worden.

 

Oranjevereniging, Carine van Schie.

Carine was nog het enige bestuurslid. Gelukkig hebben Martijn Feenstra en Quirijn Teunissen zich aangemeld als nieuwe bestuursleden. Vorige week zijn zij weer begonnen met de eerste voorbereidingen. Na een kort verslag van de Koningsdag van vorig jaar, geeft Carine het thema voor 2023: ‘Kings and Queens’. Ook zal er dit jaar weer een loterij zijn.

 

‘De Stoep’, Vera van der Aar.

• Er is voor ‘De Stoep’ een ionisatieapparaat tegen virussen aangeschaft.

• Er zijn 20 deelnemers voor de wekelijkse klaverjasmiddag. Het kerstklaverjassen was goed bezocht. Voor het nieuwe seizoen zijn nog klaverjassers van harte welkom.

• Jeu de Boules start weer in mei en eindigt begin september.

• ‘De Stoep’ is ook te huur voor feestjes, vergaderingen, familie klaverjasavonden. Na de mis op zondag is er koffiedrinken in “De Stoep”. Ook de tuinmannen en het koor drinken hier hun koffie.

• Voor de breiwerkclub wordt weer aandacht gevraagd om wol te geven of geld om wol te kunnen kopen.

• Vera dankt alle vrijwilligers en ook voor de fooien van eenieder, zodat zij met elkaar weer een gezamenlijk “uit eten” kunnen houden.

 

PCI, Bella Willard.

De P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling met als doelstelling o.m. daar waar nodig op te komen voor de zwakkeren in de samenleving en zo nodig de helpende hand toesteken in geval van concrete noden en behoeften. Er is zeker nog verborgen armoede, maar zijn we ons daarvan bewust?

Als PCI proberen hulp te bieden aan mensen die in armoede verkeren. Dat kan financiële, maar ook geestelijke nood betekenen. Het zal niet altijd lukken, maar mogelijk kunnen wij een bijdrage leveren voor een oplossing. Wij hebben afgelopen jaar geen expliciete aanvragen om steun binnengekregen, vandaar dat wij als bestuur naar eer en geweten afwegingen hebben gemaakt voor een aantal te steunen goede doelen.

Donaties zijn gedaan aan de Stichting Oekraïne, Stichting SchuldHulpMaatje en de Stichting van zuster Lemmers. Het blijft echter altijd een afweging, want er zijn ontelbare goede doelen.

Wij als PCI zijn ook trots, dat we na 2 jaar Covid weer een Kerstlunch hebben mogen organiseren voor onze doelgroep van ca. 80 inwoners in Haarlemmerliede. Voor deze gratis Kerstlunch hebben wij ook een subsidie van € 200,- weten te krijgen van het Meerlandenfonds.

‘De Zoete Inval’ was als vanouds in feestelijke Kerstsfeer gestoken voor deze gezellige lunch met een glaasje prosecco vooraf en een zeer ontspannen nazit. Dat dit op enorme prijs gesteld wordt blijkt uit de vrijblijvende donaties van deelnemers voor de Stichting Ouderenfonds van maar liefst € 367,75 euro.

De PCI verstuurde, zoals alle jaren, wederom kaarten naar onze doelgroep rondom de feestdagen. Ook proberen wij als PCI weer kaartjes te versturen bij verjaardagen of jubilea. Dit werk werd jarenlang door Mary van Opzeeland gedaan, waarvoor onze oprechte dank. Wij ondersteunen de bezoekersgroep financieel voor hun goede werk. Daarnaast de breiclub met een donatie voor hun breiwerk t.b.v. de derde wereld.

Rest mij nog te vermelden dat wij helaas afscheid hebben moeten nemen van ons gewaardeerd bestuurslid Jacqueline Wilms Floet. Wij zijn Jacqueline dank verschuldigd voor het penningmeester-schap de afgelopen jaren.

Vraag

Theo doet nog even het verzoek of er mensen zijn, die hulp kunnen bieden en wellicht ook verstand hebben voor de volgende items. Wij zoeken nog 2 kiesmannen voor Schiphol aangelegenheden. Ook graag hulp voor de aangelegenheden rond het aan te leggen “waterstofnetwerk”.

Rondvraag

Ruud van Dobben geeft hulde aan het jaarverslag. Hij vertelt dat het Buurtschap Spaarnwoude ouder is dan alle andere buurtschappen in het Recreatiegebied Spaarnwoude. Hij mist een bord, dat dit Buurtschap aanduidt. Ook noemt hij de slechte verlichting en de markering op de wegen langs de bermen.

Chris antwoordt dat dit klopt. Enige jaren geleden zijn deze wel geplaatst bij de Vinkebrug en in Penningsveer. Voor Spaarnwoude is dit nog niet gelukt, maar elke vergadering met de gemeente neemt Chris dit mee. Het gevaar voor het aanbrengen van witte strepen langs de bermen heeft als gevolg dat de snelheid hierdoor omhooggaat.

Chris licht het begrip “Schoolzone” toe n.a.v. een vraag van Kees Schouten.

Hieronder valt, behalve palen en borden, ook het aanpassen van het gedrag van de ouders. Het Recreatieschap ziet de noodzaak niet om parkeerstroken van de boothelling tot de school te verlengen en verbreden. De gemeente is hier wel voorstander van.

Kees Schouten haalt nog even aan, dat als er gebouwd gaat worden tegenover het parkeerterrein van de kerk, dit terrein afgesloten zal gaan worden.

Met betrekking tot de monumentale bomen zegt Chris, dat als deze gevaarlijk zijn, ze omgekapt moeten worden. Op het onderhoud wordt subsidie verstrekt aan particulieren.

Kees Schouten vraagt wat het DataCentre ‘CyrusOne’ nu precies doet. Chris antwoordt, dat dit een ultramodern datacenter voor “the Cloudproviders” e.d. is.

Pauze

Na de pauze geeft Gerard Jägers een toelichting over de klimaatdoelstelling en de komende energietransitie. Hier heeft hij veel deskundigheid in. Een kort verslag over de investeringen in zonnepanelen in deze tijd en enkele besparingstips. Gedrag is een belangrijk component van energiegebruik. Een tip is de CV op 60% te zetten i.p.v. op 80%. Ook een slecht geventileerd huis is geen pluspunt.

 

Uit de zaal komt van Ank Kors de ervaring om bij de salderingsregeling niet alle elektrische apparaten tegelijk te gebruiken in huis. Ruud van Dobben merkt op, dat de opslag van accu’s ook een probleem is, hetgeen Gerard Jägers beaamt.

Ook is het Energieloket van de gemeente aanwezig. Na de presentatie kon men langslopen om praktische vragen te stellen en mogelijkheden te horen over energiebesparingen. Hier werd goed gebruik van gemaakt.

Nadat Theo de aanwezigen voor hun komst bedankt heeft, sluit hij de vergadering en was er nog een gezellige “nazit” met elkaar.

 

Mieke Houtkamp, notuliste

Jaarverslag2021