Algemene Ledenvergadering 2024

Maandagavond 12 februari 2024,
in De Zoete Inval, aanvang 20:00 uur

Opening

Voorzitter Theo Vink verwelkomt op deze Algemene Ledenvergadering in “De Zoete Inval” alle aanwezigen, m.n. de Gebiedsmanager Paul Heuberger, Gebiedsadviseur Brigitte Vijfschaft, CDA-raadslid Dick Blom en VVD-raadslid Katrijn Kliphuis.
Theo stelt de bestuursleden nog even voor. Hoewel we financieel stabiel zijn, vertelt Theo, zien we het aantal leden licht dalen. Vaak door het overlijden of verhuizen van leden. We hopen dan ook dat aanwezigen, die nog geen lid zijn, de Dorpsvereniging willen ondersteunen en lid willen worden. Voor € 19,50 per jaar krijgt u ook nog eens elk kwartaal de Dorpskrant thuisbezorgd, als dit zonder verdere portokosten kan worden uitgevoerd. Mocht u al lid zijn, maar uw buren nog niet, dan kunt u hen verblijden met een cadeaubon voor één jaar lidmaatschap.

Jaarverslag

Chris Buzink, de secretaris, leest delen van het Jaarverslag over 2023 voor. Het gehele jaarverslag kunt u op onze website vinden. Als u een papieren afdruk wil hebben, kunt u die opvragen bij de secretaris. Tussen de onderwerpen door werden in quizvorm vragen gesteld, waarbij soms wel even in het geheugen gegraven moest worden. De tafel met de snelste en meeste goede antwoorden kregen een prijsje uitgereikt.

==> Het gehele jaarverslag van de Secretaris kunt u hier vinden: Jaarverslag 2023 .

Enige punten uit het Jaarverslag

Bestuursleden:
Aspirant bestuurslid Kay Does heeft halverwege 2023 wegens privéomstandigheden zijn bestuursfunctie neergelegd.
Helaas heeft ook Dennis Perfors onlangs te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid i.v.m. tijdgebrek. Hij gaf m.n. meer aandacht voor de jeugd en wist ook het nodige op ICT-gebied. We vinden dat erg jammer, maar respecteren hun keuze.
Mochten er bewoners zijn, die een nieuwe inspiratie aan het bestuur willen geven, dan nodigen we hen uit om een bestuursvergadering bij te wonen en eventueel deel te nemen in het bestuur.

Lopende zaken:
We hebben een aantal lopende zaken, die voortdurend onze aandacht krijgen en waar we ook hoofdzakelijk afhankelijk zijn van anderen.
Hierbij noemen we o.a.:

• Verkeer (drukte Penningsveer, sluipverkeer door de polder, vrachtverkeer, etc.).

• Onderhoud openbare voorzieningen van de gemeente.

• Sociale verbondenheid.

• Schiphol.

• Recreatieschap.

• Uitbreidingen en contact houden met het Polanenpark.

• Ontwikkelingen Oostpoort.

• Festivals bij ‘De Veerplas’.

• De voorbereiding van de aanleg voor een waterstofleiding tussen Spaarndam en Amsterdam, alsmede een mogelijke waterstoffabriek in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

• Dorps-BBQ.

• Vooral nu volgen we ook de ontwikkelingen van de school in ons dorp.

Gebiedsmanager Paul Heuberger vraagt n.a.v. het Jaarverslag even het woord om een aantal zaken toe te lichten. Er kwamen daarop ook reacties uit de zaal:

Verkeersperikelen:
De verkeersagenda zal geüpdatet worden met de gemeente Haarlem, het Recreatieschap en onze gemeente.
Ondanks alle drukte zullen er hardere afspraken gemaakt worden om de voortgang te garanderen om daarna weer in overleg met de Dorpsvereniging te treden. Hij waarschuwt, dat niet alles in 2024, 2025 en 2026 opgelost zal kunnen worden.
Er wordt dit jaar een schouw gehouden o.a. voor extra verlichting. Of dit in het bestedingstraject van 2025 zal komen is nog niet zeker.

Parkeren bij school:

• Dit zijn 2x per dag piekmomenten, het gedrag van mensen laat ook te wensen over. Gezien de perikelen rondom het wel/niet openblijven van de school, voorlopig nu even pas op de plaats. Kees Schouten merkt op, dat er door Handhaving al waarschuwingen gegeven zijn en er nu dus bekeurd kan worden. Ook het toeristisch parkeren bij de boothelling levert problemen op.

• Cees van Kippersluis merkt op, dat het niet bij 2x per dag bij school parkeren blijft, de school heeft fluctuerende schooltijden en ook de kinderopvang zorgt voor parkeerproblemen.

• Paul Heuberger zal het parkeren met Handhaving opnemen.

Overige opmerkingen:

• Ruud van Dobben benoemt de slechte verlichting bij ‘De Stompe Toren’ en de parkeerplaats, alsmede het ontbreken van witte belijning op de Kerkweg.

• Matthieu Sosef benoemt daarbij de gevaarlijke situaties voor de voetgangers langs de Kerkweg, alsmede de vuilnisauto’s van Meerlanden, die te hard rijden. Paul Heuberger zegt toe, na de vergadering dit met de beide heren even door te spreken.

• Wim van Schie vraagt om belijning op de Groeneweg en de Oude Notweg. Via de Dorpsvereniging wordt ook hier op teruggekomen.

Chris gaat verder met het Jaarverslag. Op dit verslag zijn geen opmerkingen ontvangen, waarbij deze zijn goedgekeurd.

Financieel Jaarverslag 2023

Theo, in zijn functie van waarnemend penningmeester, licht dit financiële jaarverslag toe. Er is in 2023 € 1.224,96 meer uitgegeven dan ontvangen. Dat komt doordat een factuur van de Dorpskrant drukkerij uit 2022 in 2023 is betaald. We hebben ook een grote donatie gedaan aan de Oranjevereniging om hun door de Coronaperiode heen te helpen.

De kascommissie heeft op 23 januari 2024 de kas en saldi gecontroleerd. Henk Koelman informeert de aanwezigen, dat de cijfers en saldi in het verslag kloppen met de feiten. Onder applaus wordt de penningmeester décharge verleend.

Het bestuur wil de contributie vanaf komend jaar (2025) via een automatische incasso laten lopen, voor de leden die dit willen. Dit kan door het invullen van een formulier. Ook het opzeggen van de automatische incasso kan zonder problemen geschieden.
Voorstel is ook om de contributie in 2025 naar € 20,-- per jaar te verhogen. De leden bij de vergadering aanwezig stemmen hiermee in.

Verkiezing nieuwe kascommissieleden

Als kascommissieleden voor 2025 worden gekozen: Ria de Groot, Cees van Kippersluis en Dennis Perfors als reserve-kascommissielid.

De Dorpskrant

De Dorpskrant is een belangrijk medium voor ons. Als u opmerkingen of suggesties heeft om de krant nog aantrekkelijker te maken, neem dan contact op met de redactie.
Matthieu Sosef doet een voorstel voor meer interactiviteit in deze. Tonny Kortekaas antwoordt, dat een digitale krant besproken is, maar veel mensen willen toch graag de gedrukte versie van de Dorpskrant. Voor de proef met de digitale krant hebben wij slechts 5 aanmeldingen ontvangen.

Bestuursverkiezing

Dennis Perfors is aftredend en niet herkiesbaar. Chris Buzink en Frans Olyhoek zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden onder applaus herkozen.

Presentaties van de verschillende verenigingen in ons dorp

IJsclub - Mark van Nobelen:

Helaas kon er niet echt geschaatst worden op het ondergelopen landje. Door het slechte weer kon er op het natte land niet gemaaid worden. Met de zeis was dit ook geen succes. De voor de bevloeiing noodzakelijke buis is verzakt en waarschijnlijk gebroken.
Die moet worden opgegraven en Mark vraagt bij deze om een paar extra handen om mee te willen helpen.

Oranjevereniging - Carine van Schie:

Carine geeft een klein verslag van de afgelopen Koningsdag, welke zeer geslaagd en gezellig was. Naast Carine, de voorzitter, zijn Martijn Feenstra en Quirijn Teunissen comitéleden. Carine doet een oproep voor meer comitéleden en hulp bij de voorbereidingen en op de Koningsdag zelf. Ook doet Carine een oproep voor sponsering. In 2023 heeft de Dorpsvereniging het tekort aangevuld.

PCI (Parochiële Charitas Instelling) - Carine van Schie:

• Carine heeft Cees van Kippersluis opgevolgd, die officieel zijn functie heeft moeten neerleggen. Cees was lang bestuurslid en dan moet men, ook gezien de leeftijd, van het Bisdom aftreden.

• De PCI wil met armoedebestrijding en hulp lokale inwoners helpen.

• Ook dragen wij bij aan het ‘SchuldHulpMaatje’ project van de gemeente.

• Dit jaar was er ook weer de kerstlunch voor de ouderen uit onze dorpen.

• Wij hebben geregeld overleg met de PCI in Spaarndam en Vijfhuizen.

• De bezoekersgroep, die “zieke” en/of “eenzame” dorpelingen bezoekt, bestaat uit Mary en Gerard van Opzeeland. De PCI zorgt voor de financiële ondersteuning voor de kaarten en voor eventueel een bloemetje bij feestelijk gebeurtenissen of bij een ziekenbezoek.

De Stoep - Mary van Opzeeland:

In 2023 is het 25-jarig jubileum van “De Stoep” gevierd. Er is nog plek voor nieuwe klaverjassers. Momenteel zijn er 20 klaverjassers, die elke woensdagmiddag kaarten. Met een hapje en een drankje is dit altijd een gezellige middag.
Helaas heeft Riet Buijs door haar verhuizing haar vrijwilligerswerkzaamheden moeten stopzetten. Zij is benoemd tot erelid.
Dit jaar overleed mede-oprichter Elly van Schie. Elly was bijna 20 jaar de beheerder en heeft daar heel veel uren in gestoken. Het condoleren na haar uitvaart was uiteraard ook in “De Stoep”.
Verder is er in “De Stoep” het koffiedrinken na de kerk, zijn er vergaderingen, wordt het gebruikt als stembureau, kan gehuurd worden voor verjaardagen e.d. Mary doet het dringende verzoek na gebruik “De Stoep” weer netjes achter te laten.
Ook doet Mary een oproep voor wol voor de breigroep, die nog steeds voor Moldavië breien. Dit kan bij Mary of in “De Stoep” afgegeven worden.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag komen er geen vragen naar voren.

Sluiting

Theo sluit af met de opmerking dat wij de gebeurtenissen rondom de school blijven volgen en in deze en andere actuele onderwerpen nauw overleg met de gemeente hebben.

Cees van Kippersluis dankt het bestuur voor het vele werk dat zij verrichten en hoopt dat de gevraagde aanvulling van het bestuur er gaat komen.

In de pauze krijgen de bezorgers van de Dorpskrant een klein presentje voor hun trouwe bezorgdiensten. Ook de redactie van de Dorpskrant krijgt een blijk van waardering voor hun vele werk.

Gastspreker

Na de pauze vertelt Jacob Bruin over de weidevogels in onze omgeving. Jacob is lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en met mooie foto’s laat hij zien welke vogels er leven en wat er nog meer aan natuur te beleven valt. Ook vertelt hij over de bijzondere geschiedenis van het gebied rondom ons heen.

Na deze interessante voordracht sluit Theo de vergadering en dankt alle aanwezigen.
In een “gezellige” nazit wordt er met elkaar nog een drankje genomen en lang nagepraat.

Mieke Houtkamp, notulist

jaarvergaderingCatoon