Het jaarverslag over 2014, zoals door de secretaris voorgelezen op de jaarvergadering van 09-02-2015, met de bijbehorende afbeeldingen.
.

Opening
DalendLedental
penningmeester
Bestuur
aRedactieDorpskrant
bVernieuwdeDorpskrant
aWebsite
bFacebook
Archief
Schipholtracsochtend
autotewaterPenningsveer
Polanenpark
Liedeweg55
HavenbijBuitenhuizen
EditfestivalVeerplas
PenningsveerBKP
Kernenbeleid
toekomstgemeente
Rabofietstocht
BBQ
Jubilea

Jaarverslag over 2014 (PDF-versie)

Het jaarverslag is een terugblik over het afgelopen jaar.

De voorzitter zal straks nog wat punten aanroeren, maar dan met het accent op komend jaar.

 

Over de organisatie

01 Het Ledental

Het ledental van onze vereniging bedroeg eind 2014: 268 leden. Dankzij veel inspanningen, m.n. van redactielid Nel Breed, hebben we een aantal nieuwe leden kunnen werven en is het totaal aantal leden afgelopen jaar gelijk gebleven. Er overlijden oudere leden en de aanwas van jongere leden blijft al jaren achter. Dit is een punt van zorg. DUS MAAK UW BUREN LID ! EN UW KINDEREN!

Naast het lidmaatschap kennen we ca. 20 Relatie Abonnementen voor instanties die wij graag op de hoogte houden van het gebeuren in ons dorp, zoals B&W en politieke partijen en verder instanties zoals Dorpsraad Spaarndam, het Recreatieschap en de Franciscusschool.

Dit aantal is relatief hoog, daarom zijn wij nu (2015) bezig die lijst kritisch door te nemen om te zien wat werkelijk relevant is, om kosten te besparen.

 

02 Financieel

De Dorpsvereniging inclusief de Dorpskrant is financieel nog steeds onafhankelijk van de overheid. Dat wordt door het dalende ledental wel steeds lastiger.

Een financieel verslag krijgt u van de penningmeester.

 

03 Het Bestuur

Het bestuur bestond sinds de jaarvergadering van februari 2014 uit 7 bestuursleden:

• Theo Vink - voorzitter

• Gerard de Vries - penningmeester

• Chris Buzink - secretaris

• Mark van Nobelen

• Mieke Houtkamp

• José Molenaar

• Hans Wilms Floet

De laatste 2 zijn tijdens de afgelopen jaarvergadering gekozen.

De voorzitter gaat straks bij agendapunt 6 nog nader in op de bestuurssamenstelling.

Het bestuur heeft in 2014, naast de jaarvergadering, 7 keer in volledige samenstelling vergaderd.

Het bestuur was altijd bijna voltallig aanwezig. Er was nooit meer dan 1 lid afwezig.

Daarnaast hebben individuele bestuursleden een groot aantal vergaderingen en presentaties van anderen bezocht.

 

04 De Dorpskrant

Een belangrijk onderdeel van de Dorpsvereniging is de uitgave van de Dorpskrant. Deze is ook dit jaar weer 4x verschenen.

De redactie is afgelopen jaar uitgebreid met 2 dames: Petra Spierings en Mariëlle van de Bos, en bestaat nu uit 6 leden. De ander leden zijn: Henk van Loenen, Ans Revier, Nel Breed en Rob de Vries.

En de krant is eind 2014 vernieuwd! Er is ander papier gebruikt waardoor de foto’s beter uitkomen en de omslag is gekleurd. Hij is ook anders geniet, waardoor hij beter is open te slaan is. Hier zit ook een prijskaartje aan, waarover de penningmeester iets zal gaan zeggen.

Totaal 160 pagina’s aan informatie over uw dorp: een knipsel rubriek, een natuur rubriek, familieberichten, interviews, verslagen en andere actuele informatie.

De eerste Dorpskrant werd uitgegeven in maart 1981 en in december 2014 verscheen nummer 135. Dat zijn 34 jaargangen.

(Als u oude nummers doorbladerd is het een historisch document van uw dorp. We hebben overigens nog een stapel oude nummers liggen, voor als u belangstelling heeft).

Nogmaals de waardering van het bestuur de redactieleden die zeer veel belangrijk werk verrichten.

 

05 Internet

Naast de Dorpskrant heeft de Dorpsvereniging een website: www.dorpsvereniging.nl .

Deze geeft aanvullende informatie die niet in de Dorpskrant past. Met name vind u er foto’s van diverse activiteiten. Helaas slagen we er niet altijd in alle informatie actueel te houden, maar we zijn bezig met een inhaalslag.

Ik zeg het elk jaar: Het is zeker niet de bedoeling om een digitale krant uit te gaan geven i.p.v. de papieren versie.

De Dorpsvereniging heeft tegenwoordig ook een Facebook pagina voor actuele berichten: www.facebook.com/dorpsvereniging

Naast de website voor de Dorpsvereniging verzorgen we ook website’s voor De Stoep, en de Kerk, daar die geen eigen website hebben.

 

06 Archief

Het historisch archief van de Dorpsvereniging is momenteel ondergebracht in woningen van bestuursleden. Dat is niet zo ideaal. We zijn nog steeds opzoek naar een betere plaats, waar het archief ook beter bereikbaar is en ook betere klimaat condities heeft. Geld speelt uiteraard een rol in de trage voortgang: het mag niets kosten.

Een lid van het bestuur en een lid van de redactie zijn nog steeds bezig het gehele fotoarchief te scannen en te indexeren. Een hele klus, want het betreft ongeveer 3400 foto’s. Van de 20 Albums zijn er 17 on-line + een diverse foto’s die ons de afgelopen jaren geschonken zijn.

Alle gescande foto’s zijn dus op onze website te bekijken, maar het is voorlopig niet mogelijk om op naam te zoeken. Maar al bladderend herkent u zichzelf vast wel. Hoe u vróeger was dan.

Daarnaast is er een grote verzameling documenten in dozen waar nog nauwelijks naar gekeken is.

 

Activiteiten van het bestuur

of: Waar heeft het bestuur zicht het afgelopen jaar mee bezig gehouden:

In en om het dorp is van alles aan de hand. De bouw- en andere plannen vliegen ons om de oren. De verschillende bestuursleden bezochten zo veel mogelijk informatie bijeenkomsten e.d. om ons zelf op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en om zo mogelijk invloed te kunnen uitoefenen.

We hebben het weer druk gehad dit jaar. Het koste in sommige perioden eigenlijk te veel tijd met de huidige bezetting van het bestuur.

Hier een paar voorbeelden van al die plannen (en u leest er zelf natuurlijk ook wel over in uw dagblad en De Dorpskrant):

 

11 Schiphol

Schiphol is belangrijk in de omgeving. Veel mensen verdienen er direct of indirect hun brood, maar Schiphol geeft ook overlast. Het is zoeken naar een compromis.

Het bestuur heeft een aantal jaren zo goed mogelijk deelgenomen aan het bewonersoverleg VGP = “Verenigde Gezamenlijke Platforms” van verschillende bewonersgroepen rond Schiphol en aan het “Alderstafel overleg”. Veel zichtbaar effect heeft dat niet gehad, maar zonder tegengas zou het helemaal uit de hand lopen. Uiteindelijk zijn er afspraken gemaakt over maximaal gebruik van de banen door Schiphol.

Per 01-01-2015 is het Alderstafel overleg vervangen door de ORS = Omgevingsraad Schiphol. Hierin is naast Rijk, Provincies en Luchtvaartinstanties ook plaats voor Bewonersvertegenwoordigingen. De Dorpsvereniging heeft ook zich in 2014 hiervoor aangemeld. In samenwerking met Dorpsraad Spaarndam, Dorpsraad Halfweg-Zwanenburg en wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder zijn Gerard Jägers en Eef Haverkort gekozen als de 2 vertegenwoordigers voor de Polderbaan bewoners (dat is een gebied van Zwanenburg tot aan Alkmaar) in die Omgevingsraad.

Actueel probleem is dat Schiphol de in het Alderstafel-overleg gemaakte afspraken nu opeens niet meer wil nakomen. Na de pauze meer over Schiphol door Eef Haverkort.

 

12 Verkeer

Veel stond ook afgelopen jaar weer in het teken van het verkeer. Door de vele bouwplannen komen er steeds meer verkeersbewegingen in de polder. En de wegen worden slechter en slechter. Volgens de normen is het misschien niet overal druk, maar de bewoners ervaren het wel zo. Welke bouwplannen b.v.:

• Fort Benoorden Spaarndam met 80 vakantie huisje (gaat misschien niet in deze vorm door).

• Albert Heijn met plannen voor winkel uitbreiding en woningbouw

• SpaarneBuiten met nog 250 woningen

• Penningsveer met ca.10 woningen.

Doordat het niet goed mogelijk lijkt om verkeer via Spaarndam richting Haarlem te laten lopen, dreigen de Lagedijk, de Liedeweg en Penningsveer steeds drukker te worden.

Nu er weer gebouwd mag worden in SpaarneBuiten is er ook groen licht gegeven voor het aanpassen van de wegen.

Teleurstellend is dat de Dorpsvereniging nog niet heeft kunnen meedenken aan die aanpassingen, zoals dat wel beloofd was door de vorige wethouder.

Ook teleurstellend is het dat Penningsveer nog niet in de plannen wordt opgenomen.

Ook het Vrachtverkeer in het landelijke gebied baart ons nog steeds zorgen. Voor ons gevoel rijd er veel te veel te zwaar verkeer zonder vergunning. De handhaving is erg ‘mager’.

En ook Polanenpark (Rutte-terrein) met zijn nieuwe bedrijven. Het landelijke gebied lijkt tot nu toe weinig last van die verkeerstoename te hebben maar bewoners nabij de Haarlemmerweg / Liewegje ervaren wel degelijk verkeershinder. Het aantal voertuigen (busjes en trailers) is sterk toegenomen, maar vooral het verkeersgedrag van de PostNL-cowboys baart ons zorgen.

Positief is dat de Vrachtwagens van Sortiva hier niet meer rijden.

We praten hier over met de bedrijfsleiding van Polanenpark en de Wijkraad van de Zuiderpolder.

 

13 Polanenpark

Ik had het er net al even over in het kader van het verkeer.

De eerste nieuwe bedrijven zijn bekend:

- PosNL zit er inmiddels helemaal met een pakket sorteer- en distributie gebouw,

- Sortiva (een nakomeling van Rutte bv) is afgelopen jaar vertrokken.

- AirProducts is gebouwd en gaat dit voorjaar in bedrijf met een vul- en distributie vestiging van niet explosieve gassen (zuurstof e.d.).

- Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een Elektrotechnischegroothandel op de grond naast de zoete Inval. Details zijn ons eind 2014 nog niet bekend.

Bij de nieuwe bedrijven proberen we er achter te komen of ze overlast voor de omgeving zullen kunnen veroorzaken. Dat vergt soms veel tijd.

 

14 Bouwplannen (omgevingsvergunningen) en Bestemmingsplannen

Het bestuur heeft het streven om alle grote aanvragen voor Omgevingsvergunningen te bekijken.

Dit jaar sprong de aanvraag voor 7 woningen op het voormalige terrein van Van Geldorp (tegenover de kerk) er uit. Het bestuur heeft haar visie gegeven aan het gemeentebestuur over o.a. de in haar ogen te hoge bouwhoogte en de weinige parkeerplaatsen. Het bestuur vind het ook jammer dat er geen kleine woningen komen voor oudere dorpsbewoners en/of starters. Het gemeentebestuur heeft alle bezwaren afgewezen, mede omdat er in het verleden al te veel beloften waren gedaan aan de aanvrager.

Enkele andere plannen waar we naar gekeken hebben zijn die op het Polanenpark (voornoemd) en de uitbreiding van de Zoete Inval met appartementen.

In afgelopen periode speelde ook het nieuwe Bestemmingsplan voor het Buitengebied.

 

15 Visie NoordZeeKanaalGebeid 2040 (NZKG)

Dat gaat over de uitbreiding van het havengebied langs het Noordzeekanaal. In weze komt het er op neer dat Amsterdam een nieuwe haven wil aanleggen bij Buitenhuizen, die tot aan de Inlaagpolder komt. Dan krijgt u dus nog een Olie terminal in uw achtertuin.

Die wens tot uitbreiding hangt dan weer samen met het realisatie van een grotere sluis bij IJmuiden, want die sluis moet je weer terug verdienen.

Andere gemeenten langs het kanaal vinden havenuitbreiding een goed plan, maar dan wel graag buiten hun gemeentegrens, dus in Haarlemmerliede.

De Visie NZKG is in 2014 aangenomen.

In 2020 wordt over de nieuwe haven een besluit genomen door de provincie.

Ook een deel van deze bijeenkomsten is door ons bezocht.

De Dorpsvereniging gaat op dit punt in 2015 samenwerking zoeken met de Dorpsraden van Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg.

 

16 Veerplas overleg

Er was afgelopen jaren een regulier overleg van de gemeente Haarlem met verschillende bewonersgroepen over evenementen aan de Veerplas, ter voorkoming van overmatige geluidsoverlast en verkeersoverlast. Er is dit jaar geen overleg geweest.

Dit overleg is gestopt met het vertrek van de Evenementenmanager van Haarlem. De nieuwe evenementenmanager wilde zich eerst inlezen, maar daarna is niets meer van haar vernomen.

Er zijn 2 grote evenementen geweest:

- het Edit festival, dat minder overlast gaf dan de eerste keer

- Circus RENZ, dat nooit overlast geeft.

De HarleyDag is afgelast wegens risico op escalatie.

 

17 Penningsveer plannen

Er zijn plannen in de maak voor de ontwikkeling van Penningsveer nabij de Lagedijk, vooruitlopend op het vrij komen van het Renautic terrein en het terrein van Molenaar-Bielzen.

Er is in opdracht van de gemeente begin 2013 een ingrijpend Beeldkwaliteitsplan gemaakt, dat eind 2014 naar de raadsleden is gestuurd. Ondertussen is een architect al druk bezig huizen te tekenen.

We hopen dat het gemeentebestuur vroegtijdig de conceptplannen bespreekt met de bewoners en de Dorpsvereniging zodat we kunnen meedenken.

 

18 Kernenbeleid

Er is met de gemeente overlegd over het Kernenbeleid dan men wil opzetten. Men zoekt naar een manier om de afstand tussen burger en bestuurder nog meer te verkorten.

De Dorpsvereniging gaat proberen hier een rol in te vervullen, maar het gaat ook om rechtstreeks contact met alle burgers. Doel is om vroegtijdig plannen bekend te maken, zodat er nog echte inspraak mogelijk is, maar ook om sneller problemen uit de bevolking te vernemen. Zowel ruimtelijk als sociaal.

Elk van de drie wethouders en richt zich op een dorpskern. Voor de dorpen Haarlemmerliede, Spaarnwoude en landelijke omgeving is dat de heer Bob Graal. Hij wil ook een proef doen met een ‘spreekuur’ in de Stoep. De heer Bob Graal vertelt daar zelf straks wat over.

 

19 Toekomst van de gemeente

U heeft er allemaal ongetwijfeld iets over gehoord en gelezen. Niemand wil de zelfstandigheid opgeven, maar de toekomst is moeilijk. De gemeente heeft in 2013 de punten verzameld die de bewoners belangrijk vinden en vastgelegd.

Na de verkiezingen heeft de nieuwe gemeenteraad het pad naar het besluit uitgezet en een nieuw onderzoeksbureau ingeschakeld. Eind 2014 is er weer een brainstorm sessie geweest, o.a. voor bedrijven en verenigingen. Uiteraard heeft het bestuur de bijeenkomsten bezocht.

Voor de zomer wil B&W een besluit nemen.

 

Er waren ook minder zware onderwerpen:

21 Rabo-fietstocht

Het bestuur en enkele leden (19 personen totaal) hebben meegedaan aan de Rabo-sponsor-fietstocht. Dat is leuk en ook gunstig voor de kas, want het leverde ruim 230 euro op.

 

22 Het Verenigingsuitje:

Dat was dit jaar anders. Het jaarlijkse uitstapje hebben we geschrapt wegens te weinig belangstelling.

Daarvoor in de plaats hebben we een Dorps-BBQ georganiseerd. Deze was zeer geslaagd, mede door het onverwachts mooie weer in een week met veel regen. Er waren ruim 100 deelnemers. Volgend jaar (2016) willen we weer een Dorps-BBQ organiseren

Als u een suggestie heeft voor een activiteit in dit jaar, dan vernemen dat straks graag tijdens de rondvraag.

 

23 Jubilea leden:

Bij diverse jubilea van haar leden (50 jaar huwelijk, 80-jaar, etc.) heeft het bestuur voor een attentie gezorgd. Als we het tenminste wisten. Dus geef het door aan de bestuursleden als u iets weet, want wij weten niet alles.

 

Haarlemmerliede, 09 februari 2015
Chris Buzink
secretaris