Nieuw: de Omgevingsraad

De laatste jaren was er overleg over de lusten en lasten van Schiphol, onder de noemer 'Alderstafel'-overleg. De Dorpsvereniging nam hier ook aan deel.
Daarnaast was er de
CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol)
Beiden worden per 01-01-2015 vervangen door de 'Omgevingsraad Schiphol'.

In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) kunnen bewoners meepraten. Dit gebeurt in 'Clusters' van groeperingen die nabij een startbaan liggen. Er zijn daardoor 5 clusters.
Iedere groepering met meer dan 100 geregistreerde leden kan zich aanmelden bij de Omgevingsraad voor een cluster.
Elke groepering wijst een 'Kiesman' aan. De kiesmannen van een cluster kiezen gezamenlijk 2 vertegenwoordigers per startbaan voor het overleg orgaan.
Zie voor meer details de website van 'Omgevingsraad Schiphol'.

Inmiddels (oktober 2014) wordt een 2e vereniging opgericht onder de naam "Dorpsbelang Haarlemmerliede en omgeving". Zie Dorpsbelang.

De Dorpsvereniging heeft zich aanmeld voor de cluster "Polderbaan'. Zoals aangekondigd in Dorpskrant 134 van september 2014: bij de aanmelding is het verplicht om een ledenlijst te overhandigen. Als u NIET wilde dat uw naam op de lijst kwam, dan kon u t/m 05-10-2014 uw bezwaar kenbaar maken middels een formulier.

Het bestuur van de Dorpsvereniging is zich bewust dat de invloed minimaal is. Het uitgangspunt is dat: Als je niet mee praat, er zeker niet aan je wordt gedacht.

Achtergrond

De inwoners van de gemeente Haarlemmerliede hebben al tientallen jaren te maken met de overlast van Schiphol. Daarbij gaat het om veiligheidsrisico’s, gezondheidsrisico’s en geluidsoverlast. Daarnaast maken de bouwbeperkingen de verdere ontwikkeling van de dorpskernen onmogelijk (als we dat zouden willen, gezien de Groene Buffer).

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was m.n. 'de lastige Zwanenburger' een begrip in de landelijke en internationale pers. Ook latere acties, zoals het planten van een Bulderbos in 1992 en actievoeren in Den Haag, werden gesteund door bewoners van de gemeente Haarlemmerliede. De acties van omwonenden van Schiphol konden niet voorkomen dat het vliegverkeer bleef groeien. De politici in Den Haag maakten keer op keer verdere groei mogelijk vanwege het belang van de luchthaven voor de Nederlandse economie.

De Dorpsvereniging neemt al een aantal jaren deel aan het zgn. platform-overleg. In 2006 werd dit omgevormd tot de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms). Hierbij zijn nu 27 vlieghinderplatforms en dorps- en wijkraden aangesloten. De bewonersvertegenwoordigingen hebben zich in de VGP verenigd omdat zij hebben ervaren dat zij als individuele vertegenwoordiging niets bereiken in (politiek) Den Haag.

De Dorpsvereniging heeft in 2007 na enig wikken en wegen besloten met de VGP deel te nemen aan het overleg over de verdere ontwikkeling van Schiphol tot en met 2020, de zgn. Alderstafel. Niet meedoen met de Alderstafel betekende dat zónder de bewoners óver de bewoners zou worden beslist.

De Dorpsvereniging vertegenwoordigt álle leden. Zowel degenen die vinden dat de overlast van Schiphol moet worden teruggedrongen als degenen die hun brood op de luchthaven verdienen en niet willen dat de werkgelegenheid in gevaar komt.

Een bestuurslid van de Dorpsvereniging heeft deelgenomen aan het Aldersoverleg. In oktober 2008 bracht voorzitter Hans Alders een unaniem advies uit aan de ministers van V&W en VROM dat inmiddels ook door de Tweede Kamer is omarmd. Ook de Dorpsvereniging heeft ingestemd met het advies.

Onze zuster verenigingen, ‘Vereniging Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg’ en ‘Stichting Dorpsraad Spaarndam’ hebben ook zeer actief en met veel kennis van zaken deelgenomen aan het overleg.

Voor alles wat u wilt weten over het Schipholdossier, de Alderstafel en de inhoud van het advies voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn (tot en met 2020) en de gesloten convenanten kunt u terecht op de site van de VGP. waar de Dorpsvereniging dus aan deelneemt.

In 2009 verongelukte een vliegtuig tussen Vinkebrug en de Polderbaan.

Nieuw geluidsstelsel.
De VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder Schiphol) heeft een presentatie gemaakt om het advies van de Alderstafel toe te lichten, over de start van een experiment met een nieuw normen- en handhavingsstelsel.
U kunt deze
toelichting bekijken als pdf-document.

Proef ‘parallel starten’
Op dit moment wordt een proef uitgevoerd ten behoeve van ´parallel starten´ (gelijktijdig starten van Polder- en Zwanenburgbaan). In de eerste fase van de proef werden ook de starts die normaal vanaf de Polderbaan plaatsvinden, vanaf de Zwanenburgbaan uitgevoerd. Deze fase is afgesloten. De proef is bedoeld om te komen tot een zogenaamd SID (in de vliegtuigcomputer in te voeren startroute) waardoor nauwkeuriger kan worden gevlogen.
In de huidige fase van de proef is het de bedoeling dat het uitvliegen op basis van deze SID onder verschillende omstandigheden (verder) wordt beproefd. In het kader van het overleg aan de Alderstafel werd overeengekomen dat de definitieve startroute halverwege Zwanenburg en Badhoevedorp komt.
De Dorpsvereniging ontvangt signalen van bewoners dat in de huidige fase van de proef méér over en vlak langs onze dorpen gevlogen wordt dan voorheen. 
Als u een klacht heeft, bijvoorbeeld over de proef, kunt u deze indienen bij
BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol). U kunt dit telefonisch doen (020-6015555) of via de website van BAS.

Convenant Omgevingskwaliteit.
Eén van de resultaten van het overleg aan de Alderstafel is een convenant, gesloten tussen partijen aan de Alderstafel, voor de verbetering van de leefbaarheid van woonkernen in de omgeving van Schiphol.

In dit Convenant Omgevingskwaliteit (voorheen convenant leefbaarheid genoemd) kwamen partijen overeen twee maal € 30 miljoen beschikbaar te zullen stellen voor verbetering van de leefbaarheid van woonkernen.

Van de eerste 'tranche' van € 30.000.000 (voor de periode 2009-2012) gaat 10 miljoen naar isolatie (zogenaamde schrijnende gevallen) en 20 miljoen naar de woonkernen Aalsmeer, Amstelveen en Zwanenburg-Halfweg.

Als de eerste tranche succesvol is, komt er een tweede tranche van € 30.000.000 (voor de periode 2012 – 2020). Hiervoor komen behalve bovengenoemde woonkernen ook andere kernen in aanmerking. Welke is nog niet bekend, maar vermoedelijk ook Spaarndam.
 

(gedeeltelijk overgenomen van derden - CBu)

Organisatie

In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) kunnen bewoners meepraten. Dit gebeurt in 'Clusters' van groeperingen die nabij een startbaan liggen. Er zijn daardoor 5 clusters.
Iedere groepering met meer dan 100 geregistreerde leden kan zich aanmelden bij de Omgevingsraad voor een cluster.
Elke groepering wijst een 'Kiesman' aan. De kiesmannen van een cluster kiezen gezamenlijk 2 vertegenwoordigers per startbaan voor het overleg orgaan.

Op 18-11-2004 heeft de verkiezing voor de Clustervertegenwoordiging van de Polderbaan plaatsgevonden. Er hadden zich 21 groeperingen aangemeld, verspreid over het hele gebied. Gekozen zijn:
- Eef Haverkort (Zwanenburg) voor bewoners 'onder' de Polderbaan.
- Gerard Jägers (Spaarndam) voor bewoners in het buitengebied
- Jaap Kroon (Uitgeest) als vervanger voor Gerard Jägers

De vertegenwoordiging wordt m.i.v. 01-01-2015 actief als onderdeel van de Omgevingsraad Schiphol.

 

Naar: Nieuws vanaf 2015


<

item5
item6
groen2